Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erdősítés támogatása - Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítása / VP-5- 8.1.1-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2021
Tárgymutató:
erdősítés támogatása / VP5- 8.1.1-16
Pályázhat:
A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági földterületen végrehajtott telepítések megvalósítására

A Felhívás címe: Erdősítés támogatása
A Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a jogszerű földhasználók és ezek társulásai számára mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken történő telepítések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartását. A cél elérését a Kormány a jogszerű földhasználók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzések lefolytatását követő 30 napon belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 000 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (Irányító Hatóság) hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Jelen felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete 22. cikkében foglaltaknak megfelelően:
1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.
2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.
3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:
3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor,
c) padka,
d) erdőszegély kialakítása,
e) mikorrhizált csemete telepítése.
3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor.
A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználók.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
1.) Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá
2.) az ipari célú faültetvény támogatás igénybevételére nem jogosult az a földhasználó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot és olyan területen kívánja igénybe venni a támogatást, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányaddal rendelkezik, továbbá
3.) az ÁÚF -ban található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.
4.) Az erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2016. július 20. - 2021. december 31. között.
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. augusztus 15.
- 2016. október 31.
- 2017. június 30.
- 2017. október 31.
- 2018. április 30.
- 2018. július 30.
- 2018. december 31.
- 2019. március 31.
- 2019. június 30.
- 2019. október 31.
- 2019. december 31.
- 2020. június 30.
- 2020. december 31.
- 2021. június 30.
- 2021. december 31.
2.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
3.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
1.) Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2.) A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
3.) A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
4.) Az erdőtelepítés elsőkivitelének támogatásához a kifizetési igénylést az elsőkivitel maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat közlésének évét követő két év valamelyikében kell benyújtani.
5.) A kiegészítő tevékenységekre vonatkozó kifizetés igénylést az elsőkiviteli kifizetési igényléssel egyidejűleg lehet benyújtani.
6.) Fenntartási (ápolási) támogatáshoz és a kieső jövedelem pótlása támogatáshoz kifizetési igénylést a fenntartási időszak alatt, évente a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
7.) Az ipari célú faültetvény támogatáshoz az első kifizetési igénylés az elsőkivitel maradéktalan megvalósítását követően a támogatói okirat kézbesítésének évét követő két év valamelyikében lehet benyújtani.
8.) Az ipari célú faültetvény támogatáshoz a második kifizetési igénylés az előzetesen a kifizető ügynökséghez bejelentett - maradéktalanul elvégzett véghasználatot követően kizárólag a véghasználat évében, vagy azt követő évben nyújtható be, amennyiben fatömegének több mint 50%-a igazoltan ipari célú választékként került értékesítésre.
9.) A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.
10.) A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
11.) A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
12.) Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
13.) A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, a területazonosító megadásával, valamint a telepítés grafikus azonosításával (a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével) kell teljesíteni.
14.) A kifizetési igényléshez mellékelni kell:
A.) 1.) Erdőtelepítés elsőkiviteli támogatás kifizetési igényének benyújtása esetén:
a) foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát;
b) vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, padka, pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását, valamint - abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos részét érintik - az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási térképet; c) az elsőkivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát, mikorrhizált csemete esetén az erdészeti szaporítóanyag mikorrhizáltságát tanúsító bizonylatokkal együtt; továbbá
d) a kérelmezett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni
B.) 1.) Ipar célú faültetvény telepítés támogatás első kifizetési igényének benyújtása esetén:
a) foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát;
b) vadkárelhárító kerítés, villanypásztor, pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását, valamint - abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a területnek csak bizonyos részét érintik - az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, erdészeti nyilvántartási térképet;
c) a telepítés közben az elsőkivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát; továbbá
d) a kérelmezett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az egységes kérelem felületre történő saját poligon feltöltésével kell igazolni.
B.) 2.) az ipari célú faültetvény támogatás második kifizetési igényének benyújtása esetén:
a) a véghasználati fatömeg több mint 50%-ának igazoltan ipari célú választékként történő értékesítéséről szóló számviteli bizonylatok másolatát, amelyet az értékesítést követő 30 napon belül a kifizető ügynökség részére megküldött.
Amennyiben az eljárás során a kifizetési igénylés mellékletei nem kerülnek benyújtásra, egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
15.) Amennyiben a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatott tételre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak, továbbá a kötelezettségek betartását helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatják.
16.) Az erdőtelepítés elsőkiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelem-kiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az elsőkivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdőgazdálkodóként jogerősen nyilvántartásba vette.
17.) Az évente benyújtott kifizetés igénylések alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, keresztellenőrzések, helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül kifizetésre.
18.) Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel jelen pályázati felhívás esetében kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.
19.) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtása évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
20.) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
21.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum