Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vásáry Tamás Ösztöndíj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
07/06/2019
Érvényes:
07/06/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Vásáry Tamás
Pályázhat:
az a személy, aki:
a. magyar állampolgár - vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy -
b. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be.
c. a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll,
d. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül.
e. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
f. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Vásáry Tamás Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága a Vásáry Tamás Ösztöndíjra a 2019. évre pályázatot hirdet
a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I.13.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján

1. A pályázat célja:
a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,
b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása.
Az a) és b) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

2. Az ösztöndíj forrása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.

3. Az 1. a), illetve b) pontja szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:
a. magyar állampolgár - vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy -
b. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be.
c. a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll,
d. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül.
e. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
f. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

4. Az 1. a) pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
4.1. a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
a) az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő, vagy
b) a zeneművészet képzési ághoz tartozó szakon - az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten - hallgatói
jogviszony keretében folytatja.
c) - korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén törvényes képviselőjével egyetemben - a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes e rendelet szerinti kezeléséhez.
4.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.

5. Az 1. b) pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
5.1. A pályázaton az vehet részt, aki
a) tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.
5.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki
a) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy
b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.

6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2019. naptári évben.

7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont a), vagy b) pont alapján egy-egy, a 2019 évben összesen kettő pályázó részesülhet.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat egy példányban, papíralapon, elektronikusan kitöltve, a pályázó, - korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén a pályázó törvényes képviselője (képviselői) - által aláírt, formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:
a) a pályázó önéletrajza, melynek az 1. a) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve, vagy az 1. b) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal) önkéntes tevékenységének bemutatása, továbbá az önkéntes tevékenység dokumentálási terve (szinopszis),
b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
c) a pályázó oktatójának az ajánlása,
d) az előnyben részesítési feltétel fennállása esetén a 4.2, vagy 5.2 pontban foglalt körülmények igazolására szolgáló dokumentumok.
Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a pályázó törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a pályázónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

9. A pályázat benyújtásának (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály levelezési címére: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. történő beérkezésének) határideje a meghirdetést (2019. 06. 07) követő harmincadik nap.

10. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

11. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján és az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzéteszi. Az ösztöndíjassal a minisztérium támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

12. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 30 napon belül.

13. Az ösztöndíj folyósításának módja: 2019. december 15. napjáig a 12 havi ösztöndíj együttesen kerül folyósításra.

14. Az ösztöndíjas az ösztöndíj támogatással érintett év befejezésével egyidejűleg részletes - minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről - beszámolót készít és nyújt be a miniszternek. A beszámoló az 1. b) pontja szerinti esetben a szinopszisban foglaltak teljesítését tartalmazza. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

15. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

16. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén - az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint - a miniszter a támogatási szerződést felmondja.

17. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.
FIGYELEM:
- Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter közzéteszi a Kormány http://www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.
- A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztálya:
(Telefon: 06-1-795-5354; 06-1-795-5958)
- A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontját, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. alcím 1. ba) és bl) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
- A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
- Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
https://www.kormany.hu/hu

Desktop.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum