Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nyugat-Balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacításfejlesztő tevékenységeinek finanszírozása / WBGC-2020/1
Kiíró:
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.
Határidő:
03/27/2020
Érvényes:
03/27/2020
Tárgymutató:
klímavédelem
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesület
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nyugat-Balkáni régió klímavédelmi projekt-előkészítő és kapacításfejlesztő tevékenységeinek finanszírozása
/ WBGC-2020/1

TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS (WBGC-2020/1)
A NYUGAT-BALKÁNI RÉGIÓ KLÍMAVÉDELMI
PROJEKT-ELŐKÉSZÍTŐ ÉS KAPACITÁSFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSÁRA
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.

A nemzetközi klímafinanszírozás Magyarország hosszú távú befektetése, amely a hazai üzleti szektor külpiaci érvényesülésének elősegítéséhez is hozzájárulhat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM, Támogató) szorgalmazza és támogatja a magyar gazdasági szereplők részvételét két- és többoldalú nemzetközi éghajlatvédelmi tevékenységekben, beruházásokban.
Az ITM által létrehozott Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Központ) támogatási felhívást tesz közzé a nyugat-balkáni régió klímavédelmi törekvéseit előmozdító tevékenységek finanszírozására, amelyre Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek jelentkezését várja a jelen felhívásban foglaltak szerint.
A nyugat-balkáni régió országainak hatóságaival és a fejlesztés-finanszírozásban aktív partnerekkel folytatott konzultációk eredményei szerint a megfelelően előkészített, finanszírozásra és megvalósításra alkalmas projektekből a térségben hiány mutatkozik. A Központ célja, hogy projekt-előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységek finanszírozásával támogassa a környezetvédelmi technológiák területén aktív olyan hazai vállalkozások térnyerését a nyugat-balkáni régióban, amelyek hozzájárulnak a működési célországok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó1, Montenegró és Szerbia) klímavédelmi törekvéseinek, a Párizsi Megállapodásban vállalt nemzetileg meghatározott hozzájárulásoknak az eléréséhez2.
A felhívás referenciaszáma: WBGC-2020/1.
A benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
1. kitöltött adatlap, költségterv és indikátortáblázat;
2. kötelezően előírt mellékletek.
A Központ értékelése és javaslata alapján megszülető pozitív elbírálás esetén az ITM támogatói okiratot bocsát ki a nyertes kérelmező részére, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának és ellenőrzésének pontos részleteit.
A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. március 27.

1. A támogatás célja
A Párizsi Megállapodásban foglalt célok végrehajtásának elősegítése érdekében a Kormány döntése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrehozta a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.-t, hogy elősegítse Magyarország részvételét a nyugat-balkáni országok éghajlatvédelmi fejlesztéseiben, a régió zöld átalakításának elősegítésében. A Központ által közzétett támogatási felhívás célja, hogy hozzájáruljon a működési célországok párizsi klímamegállapodás kapcsán tett nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik (Nationally Determined Contributions, NDC) elérésében, valamint, hogy a kezdeményezésnek köszönhetően magyar vállalkozások beruházási lehetőségekhez férhessenek hozzá a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével.
A támogatási felhívás keretében támogatható tevékenységek:
- beruházásokat megalapozó és előkészítő, tervezési és megvalósíthatósági dokumentumok készítése (pl. megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki szolgáltatások és működtetés, cselekvési tervek, fenntarthatósági tanulmányok, környezetvédelmi és egyéb hatástanulmányok stb.);
- klímaadaptációs kutatások és cselekvési tervek, egyéb állapotfelmérő tevékenységek;
- kockázati térképezés, földrajzi információs rendszerek előkészítése, felállítása és működtetése;
- piackutatások;
- kapacitásfejlesztő tevékenységek, új tudás, technológia vagy eszköz alkalmazásával kapcsolatos képzések;
- előkészítés vagy már megvalósítás alatt álló nemzetközi, többszereplős éghajlatvédelmi projektben történő részvétel (pl.: EBRD, USAID, ADA stb. által vezetett projekt);
- további kutatási, illetve projekt-előkészítési tevékenységek.
A támogatási felhívás működési célországai:
- Albánia;
- Bosznia-Hercegovina;
- Koszovó
- Észak-Macedónia;
- Montenegró;
- Szerbia.
A támogatási felhívás keretében támogatható szektorok:
- energiahatékonyság és megújuló energia;
- vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;
- szilárd-hulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás;
- erdőgazdálkodás és mezőgazdasági alkalmazkodási intézkedések;
- városi környezet: települési szinten végrehajtott alkalmazkodási és fenntarthatósági intézkedések;
- egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigáció), vagy azokhoz való alkalmazkodást (adaptáció) elősegítő tevékenység.
A támogatási felhívás kiírása és lebonyolítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően történik.

2. A támogatás mértéke és formája
A támogatás formája csekély mértékű (de minimis), vissza nem térítendő támogatás, forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. mellékletének XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 20. címszám Fejezeti kezelésű előirányzatok 35. Alcímszám 4. jogcímcsoport szám "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 400 000 000 Ft, azaz négyszáz-millió forint.
Egy szervezet egy egyedi kérelem benyújtására jogosult, és az alábbiak szerint jogosult támogatást igényelni:
- minimálisan igényelhető támogatás összege: 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint;
- maximálisan igényelhető támogatás összege: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
A Támogató a megítélt támogatás legfeljebb 80%-át a támogatói okirat kibocsátását követően előleg formájában folyósítja. A Támogató a megállapított támogatási előleget a támogatói okirat hatályba lépését követő 30 napon belül a támogatói okiratban megjelölt számlaszámra utalja. Az előleg folyósításának feltétele az előírt biztosítékok rendelkezésre állása. A támogatásból az előlegen túl fennmaradó összeget a Támogató a projekt végrehajtását követő szakmai beszámoló és záró elszámolás elfogadását követően folyósítja a kedvezményezett részére. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az előleggel való elszámolás sikertelen, a kedvezményezett az összeget az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti kamattal együtt köteles visszafizetni.
A projekt összes költségének legfeljebb 85%-a nyújtható támogatás keretében, saját forrásként a teljes költség legalább 15%-ának biztosítása kötelező a kérelmet benyújtó részéről. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.
A benyújtott támogatási kérelem mellékletét képezi - az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv, amely a támogatási felhívás részét képező Excel munkafüzet formájában kerül közzétételre.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. A kedvezményezett köteles a Támogató, vagy a nevében eljáró képviselő számára bármikor betekintést biztosítani vonatkozó könyveibe. A kedvezményezett köteles továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes lefolytatását.

3. Elszámolható költségek
Kizárólag a Támogató által kibocsátott támogatói okiratban meghatározott támogatott tevékenység időtartama alatt, a projekt teljesítése érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a kérelem mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig kiállított, bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el, amennyiben azok az alábbi költségkategóriák valamelyikébe esnek:
Anyagköltség:
- a projekt céljának megvalósításához elengedhetetlen készletbeszerzések, beleértve a szakmai anyagok beszerzését (szakkönyvek, folyóiratok, tanulmányok, publikációk, egyéb adatsorok).
Igénybevett szolgáltatások:
- informatikai szolgáltatások;
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak);
- utazási költség, szállásköltség, reprezentáció;
- úthasználati díj;
- kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak);
- reklám, marketing, média kiadások.
Egyéb szolgáltatások:
- egyéb, a projekt céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások.
Bérköltség, személyi jellegű kifizetések:
- munkabérek és egyéb, a projekt céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések.
Bérjárulékok:
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
Beruházások:
- immateriális javak beszerzése, létesítése;
- tárgyi eszközök beszerzése;
- kísérleti fejlesztés aktivált értéke (pl. kutatási költségek);
- vagyoni értékű jogok (pl. bérleti jog, koncessziós jog, használati jog, licensz díj, márkanév stb.);
- szellemi termékek (pl. szoftver, találmány, gyártási eljárás, védjegy).
Felújítás:
- a bekerülési érték részét képező valamennyi elismert költséggel.
A reprezentációs költségek (a projekt céljával összefüggő üzleti, hivatali szakmai rendezvény, esemény keretében nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 7%-át.
A személyi költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 50%-át.
A beruházási költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.
A projekt keretében egyéb költségfajták nem számolhatók el.
A levonható általános forgalmi adó (áfa) nem támogatható, ezért a nyertes kérelmet benyújtó szervezetnek a támogatói okirat megkötésekor nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával kapcsolatban. Amennyiben a kérelmet benyújtó szervezet áfa levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfa-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kérelmet benyújtó szervezet adóalany és áfa levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
Az elszámolás kizárólag forintban lehetséges.

4. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Kérelmet nyújthat be Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesület.
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen támogatási felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.
A fenti feltételeknek megfelelő szervezetek konzorciumi formában is benyújthatnak kérelmet.
A kedvezményezett és konzorciumi partnerek együttműködésének kereteit a partnerségi megállapodás rögzíti, amelyben a projekt végrehajtásával kapcsolatos általános felelősség a konzorciumvezetőt terheli.

5. Kizáró okok
Nem nyújthat be támogatási kérelmet, és nem részesülhet támogatásban az, aki:
- a. a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal, vagy az 1. pontban felsorolt működési célországok által nyújtott támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el;
- b. valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatói okiratban foglaltaktól;
- c. korábban a támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
- d. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll;
- e. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a támogatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van vele szemben;
- f. szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte;
- g. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- h. nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) -(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az esedékessé vált, meg nem fizetett, az Áht. 50. § (4) bekezdésben részletezett köztartozása esetén;
- i. az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatói okirat megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Nem nyújtható támogatás:
- a. olyan kérelemre, amelyben szereplő projektet, vagy annak eredményét a Kedvezményezett már más hazai, működési célország, az Európai Unió, vagy valamely nemzetközi intézmény támogatása terhére korábban elszámolta.
A támogatási kérelem érvénytelen, ha a projekt teljesítése, illetve a teljesítés módja vagy eredménye
- a. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- b. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- c. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. A kérelmek benyújtásának határideje, módja
A támogatási kérelmek beküldési határideje: 2020. március 27. 23:59 óra.
A támogatási kérelmet benyújtók 2020. március 28-tól saját felelősségre megkezdhetik a projekt végrehajtását.
Támogatási dokumentáció
Jelen támogatási felhívás a támogatási adatlappal, költségtervvel, indikátortáblázattal és egyéb mellékletekkel együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a kérelem benyújtásához szükséges összes feltételt. A támogatási dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu/hu és a http://www.wbgc.hu weboldalról.
A támogatási kérelem keretében benyújtandó dokumentumok:
1. kitöltött adatlap, költségterv és indikátor táblázat;
2. projekt helye szerint illetékes nemzeti vagy helyi hatóság/befogadó szervezet által kiállított angol nyelvű, vagy magyar nyelvű hivatalos fordítással ellátott támogató, befogadó nyilatkozat (1. számú melléklet);
3. de minimis nyilatkozat (2. számú melléklet);
4. nyilatkozat kizáró okokról (3. számú melléklet);
5. nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról (4. számú melléklet);
6. a kérelmező hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája (5. számú melléklet).
A 2., 3., 4., 5. melléklet szerinti dokumentumok nem lehetnek a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbiek. Amennyiben a benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási kérelem benyújtásától számított 30 nap, a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási kérelem benyújtásától számított 30. nap.
Az 1. számú melléklet szerinti, vagy annak megfelelő tartalmú támogató vagy befogadó nyilatkozat hiánypótlás keretében történő benyújtásának határideje 2020. április 27. 23:59. A támogató/befogadó nyilatkozat olyan okirat, amely igazolja, hogy a helyben felelős kormányzati szerv, önkormányzat, állami, vagy önkormányzati tulajdonú intézmény tudomással bír a kérelmező helyi tevékenységéről, és nem ellenzi azt. Az 1. számú melléklet esetében a Támogató 90 napnál régebbi, a projekt végrehajtásáig igazolhatóan érvényes dokumentumot is elfogad. A határidő lejártát követően benyújtott mellékletet a Támogató nem veszi figyelembe, a támogatási kérelem pedig automatikusan elutasításra kerül.
A magyar nyelvű támogatási kérelmet és mellékleteit papír alapon egy példányban, továbbá a dokumentációhoz csatolt elektronikus adathordozón (szerkeszthető Word és Excel formátumban, valamint az aláírt dokumentumokat szkennelt PDF formátumban egyaránt), zárt csomagolásban, tértivevényes, elsőbbségi postai küldeményként kell benyújtani az alábbi címre:
Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
A borítékon kérjük feltüntetni:
"WBGC-2020/1 Támogatási kérelem"
Benyújtás határideje: 2020. március 27. 23:59
https://www.kormany.hu

NYBZK_felhívás.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum