Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása / NTP-SZKOLL-18
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/21/2018
Érvényes:
04/21/2018
Tárgymutató:
hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása / NTP-SZKOLL-18
Pályázhat:
Egyéb fenntartású intézmény
Egyházi fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl. határon túli szervezetek, intézmények, állami felsőoktatási intézmény által fenntartott szakkollégiumok)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása / NTP-SZKOLL-18

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja:
NTP-SZKOLL-18
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról szóló 1728/2016. (XII.13.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
A 2017-2018. évi cselekvési program I. 1. p. pontja alapján: "Támogatni kell a hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumokat, a szakkollégiumok tehetséggondozó programjait."

1. A pályázat célja
1.1. A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 120 000 000 Ft, azaz százhúszmillió forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. Kötelezően megvalósítandó programelem (a pályázónak mindhárom elemet meg kell valósítania):
- Az őszi és a tavaszi tanulmányi félévben egy-egy, legalább 15 órás, tudományos illetve közéleti, elméleti témájú kurzus (szakkurzus) vagy gyakorlati ismereteket és tapasztalatot adó kurzus (szakszeminárium) megvalósítása.
- A kurzusról nyilvánosan elérhető prezentáció készítése.
- A tanévben legalább egy, a szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó, a társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt (önkéntes program, valamilyen közéleti szerepvállalás) megvalósítása.
A szakkurzust illetve a szakszemináriumot az adott szakterület elismert kutatóival, oktatóival együttműködve kell megvalósítani.
4.2. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább hármat meg kell valósítania:
- A szakkollégiumi tagok hazai és nemzetközi szakmai konferencián történő részvétele.
- A szakkollégiumi tagok tudományos és közéleti publikációinak megjelentetése.
- Nyilvános gazdasági, közéleti, tudományos vitaestek szervezése vendégelőadók bevonásával.
- A társadalmi problémákra érzékeny, szakmai attitűdök kibontakozását segítő kurzusok, foglalkozások szervezése.
- Szakmai nyilvánosság biztosítása, szakkollégiumi honlap működtetése, fejlesztése.
- Kutatói klub létrehozása, működtetése.
- Hallgatói kutatási hálózatok kiépítése, meglévő hálózat bővítése.
- Tutori rendszer működtetése.
- Patrónusi rendszer kiépítése és működtetése.
- A szakkollégiumi tevékenységhez kapcsolódó rendszeres vagy időszakos kiadványok, szakmai folyóiratok, szöveggyűjtemények szerkesztése és kiadása.
- A szakkollégiumi élethez szervesen kapcsolódó, szakmai tartalmakra épülő kulturális, sport- és egyéb szabadidős jellegű közösségi tevékenységek.

A nem támogatható tevékenységek köre:
- hallgatói, oktatói, tutori ösztöndíj,
- nyelvi kurzus,
- szociális támogatás,
- tábor,
- versenyek,
- beruházási költségek vagy azokhoz való hozzájárulás.

Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 pályázat kedvezményezettjei, azon szakmai tevékenységekre, melyekre az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 keretében támogatást nyertek, jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak.
Az EFOP-3.4.1-15/VEKOP-7.4.1-16 pályázat kedvezményezettjei azon szakmai tevékenységekre, melyekre az EFOP-3.4.1-15/VEKOP-7.4.1-16 keretében támogatást nyertek, jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően működő, az Oktatási Hivatal által bejegyzett, a 2017/2018. tanévben legalább 10, aktív egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagot felmutatni tudó szakkollégiumok.
Amennyiben a bejegyzett szakkollégium önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézmények valamelyikének vagy a szakkollégium fenntartójának kötelezettségvállalásával.
- Szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben működő magyar nyelvű szakkollégiumok.
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.)

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Határon túli pályázók esetében magyarországi befogadó szervezet/intézmény megadható.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak: Alapítványi fenntartású intézmény
Egyéb fenntartású intézmény
Egyházi fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl. határon túli szervezetek, intézmények, állami felsőoktatási intézmény által fenntartott szakkollégiumok)

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. július 1. és 2019. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás 19.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 21. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas48/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum