Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása / MAHOP-5.3.3-2016
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/12/2021
Tárgymutató:
halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása / MAHOP-5.3.3-2016
Pályázhat:
a) a mezőgazdasági őstermelő; természetes személy, családi gazdálkodó;
b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
- amennyiben a Felhívás 3. sz. melléklete szerinti, megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik;
- halfeldolgozói tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni;
- és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Akvakultúra ágazat feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzésének megvalósítására

A Felhívás címe: A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása
A Felhívás kódszáma: MAHOP-5.3.3-2016
Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- vagy középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) versenyképességének és életképességének fokozása, a magas feldolgozottsági fokú halászati és akvakultúra-termékek gyártásának támogatása, valamint a biztonság és a munkakörülmények javítása céljából.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai akvakultúra KKV-k versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül, emellett az élelmiszeripari termelés hozzáadott értékének növelését.
A célok elérését a Kormány az akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, az akvakultúra ágazatra vonatkozó célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (a továbbiakban: MAHOP) meghatározott 5.2 intézkedés céljai:
1. Energiamegtakarítással járó, vagy a környezeti hatások, ideértve a hulladékkezelést is, csökkentésére irányuló halfeldolgozási eljárások támogatása.
2. A munkabiztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási beruházások támogatása.
3. A fő halfeldolgozási tevékenység során keletkező melléktermékek feldolgozásának támogatása.
4. Az ökológiai termelésből származó halak 834/2007/EK rendelet 6. és 7. cikkében előírtak szerinti feldolgozásának támogatása.
5. Az új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz, illetve új vagy továbbfejlesztett gazdálkodási és szervezési rendszerekhez vezető tevékenységek támogatása (pl. integrált vállalatirányítási rendszerek).
6. A konyhakész, szálkamentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállításának támogatása.
Magyarországon alacsony a konyhakész feldolgozott haltermék aránya. A halfogyasztás növekedéséhez hozzájárul a haltermékek feldolgozása. A hazai eredetű feldolgozott hal mennyisége 2013-ban 1124 tonna volt. A 2023-as évi célérték ebben a tekintetben 1600 tonna.
A következő időszakban fokozni kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek a halfogyasztás ösztönzésén kívül a feldolgozott hazai termelésű haltermékek fogyasztásának előtérbe helyezését szolgálják.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,6 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az elszámolható költségek 50%-a támogatható, amelynek 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan az Európai Parlament és a Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU (2014. május 15.) rendeletének (a továbbiakban: ETHA rendelet) 69. cikk (1) bekezdés a)-b), és d)-f) pontjai alapján:
1. Új halfeldolgozó létesítmények létrehozására irányuló beruházások támogatása;
2. Működő halfeldolgozó létesítmények korszerűsítése, bővítése és felújítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon KKV-k, amelyeknek célja a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának növelése, a versenyképesség javítása, valamint a magas feldolgozottsági fokú termékek gyártása.
A feldolgozásra irányuló beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult
a) a mezőgazdasági őstermelő; természetes személy, családi gazdálkodó;
b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
- amennyiben a Felhívás 3. sz. melléklete szerinti, megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik;
- halfeldolgozói tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni;
- és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének.
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
2. aki vagy amely a jelen - MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú - Felhívás keretében, adott telephely vonatkozásában már részesült támogatásban.
3. akinek vagy amelynek az ETHA rendelet 10. cikke alapján a támogatási kérelme nem fogadható be.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében több támogatási kérelmet is benyújthat.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 11. napjától 2020.07.23. napig van lehetőség. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 11.
2017. június 11.
2017. szeptember 11.
2017. december 11.
2018. március 11.
2018. június 11.
2018. szeptember 11.
2018. december 11.
2019. április 11.
2019. július 11.
2019. október 11.
2020. január 11.
2020. április 11.
2020. július 11.
2020. október 11.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
MAHOP Irányító Hatóság
1357 Budapest, Pf. 6.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft.
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható.
https://www.palyazat.gov.hu/mahop-533-2016-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum