Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása / NTP-HTTSZ-18
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/21/2018
Érvényes:
04/21/2018
Tárgymutató:
hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása / NTP-HTTSZ-18
Pályázhat:
"A" komponens:
A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő hazai tehetségsegítő tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.
"B" komponens:
1. A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő határon túli tehetségsegítő tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.
2. Határon túli magyar pedagógus szövetség
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása / NTP-HTTSZ-18

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-18
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról szóló 1728/2016. (XII.13.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő személyek és szervezetek támogatása, megbecsülése, hálózataik megerősítése.
A 2017-2018. évi cselekvési program II.1. c. pontja alapján: "Támogatni kell a hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsokat, tehetségfejlesztő vagy tehetségfejlesztést is végző szervezeteket és közösségeket, továbbá a tehetségsegítő szervezetek hálózatosodását és működését."

1. A pályázat célja
1.1. A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 47 400 000 Ft, azaz negyvenhétmillió-négyszázezer forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. "A" komponens:
Kötelezően megvalósítandó programelemek (a pályázónak minden elemet meg kell valósítania):
- a meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása;
- a tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felületet működtetése;
- a tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása, megismertetése;
- Tehetségalap létrehozása, működtetése vagy a tehetségalap létrehozásának és működtetésének kidolgozott terve.
Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, melyek közül a pályázónak legalább hármat meg kell valósítania:
- a tehetséges fiatalok bevonása az adott település, térség fejlesztésébe;
- a tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni vagy csoportos szupervízió keretében;
- a területi kiegyenlítettség érdekében szakmai segítségnyújtás tehetségpontok alakításához kistelepüléseken, komplex programmal fejlesztendő/ fejlesztendő /kedvezményezett járásokban;
- a partneri, és a támogatói hálózat bővítését célzó szakmai program megvalósítása;
- tehetséggondozó szakmai fórumok szervezése.
Jelen pályázati kiírás keretében hazai felsőoktatási intézmény tehetségsegítő tanácsa az NTP-FKT-18 pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységekre pályázatot nem nyújthat be.
4.2. "B" komponens:
Kötelezően megvalósítandó programelem:
- legalább 30 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.
A magyar tehetségígéretek számára szervezett 30 órás tehetségműhelybe bevont fiatalok száma legalább 10, legfeljebb 20 fő; a magyar tehetségek számára szervezett 30 órás tehetségműhelybe bevont fiatalok száma pedig legalább 5 fő, legfeljebb 10 fő lehet.
A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!
Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, melyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
- legalább 3 napos, anyanyelv-ápoló és/vagy tehetséggondozó szaktábor;
- felmenő rendszerű, tanulmányi vagy művészeti verseny megrendezése tehetséges magyar tanulók részére;
- tehetséggondozó szakmai fórumok, szakmai műhelyek szervezése.
A választott kiegészítő tevékenység a 30 órás program óraszámába nem számítható be!
A nem támogatható tevékenységek köre:
- konferencia,
- nyári akadémia, nyári egyetem;
- pedagógus továbbképzések;
- tehetségnap, tehetséggála;
- témahetek,
- versenyfelkészítés, versenyen való részvétel;
- a támogatás tovább pályáztatása.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
"A" komponens:
A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő hazai tehetségsegítő tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.
"B" komponens:
1. A http://tehetseg.hu/tehetsegsegito-tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő határon túli tehetségsegítő tanács, egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.
2. Határon túli magyar pedagógus szövetség.
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.)

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Határon túli pályázók esetében magyarországi befogadó szervezet/intézmény megadható.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. július 1. és 2019. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás 19.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 21. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas45/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum