Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása / NTP-CSSZP-18
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/21/2018
Érvényes:
04/21/2018
Tárgymutató:
családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása / NTP-CSSZP-18
Pályázhat:
megfelelő intézmények/szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása / NTP-CSSZP-18

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-18
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról szóló 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.

A 2017-2018. évi cselekvési program II. 1. d. pontja alapján: "Támogatni kell a hazai és határon túli tehetségek fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását, a családoknak szóló szemléletformáló programok megvalósítását”.

1. A pályázat célja
1.1. A család bevonását célzó iskolai aktivitások támogatása, a szervezett szülői összefogás ösztönzése.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. Támogatható tevékenységek
"Nyílt Tehetség Hét” megrendezése köznevelési intézményekben a 2018. szeptember 24-28. közötti időszakban.
4.1. A "Nyílt Tehetség Hét” során kötelezően megvalósítandó programelemek:
- a köznevelési intézményben folyó tehetséggondozó programok bemutatása a környéken élő szülők, és más családtagok számára, segítve, hogy tájékozottabbak legyenek abban, hogyan tudják gyermekeik fejlődését támogatni,
- olyan tehetséggondozó foglalkozások megszervezése, ahol a köznevelési intézmény tanulója testvéreivel és/vagy szüleivel és/vagy nagyszüleivel közösen vesz részt a foglalkozáson, így a családtagok személyes benyomásokkal gazdagodhatnak, bepillantást nyerhetnek tehetséges gyermekük világába, és együtt végezhetik el a feladatokat,
- "Szülői klubfoglalkozás”.
A "Szülői klubfoglalkozás” választható témái:
- Mi a tehetség?
- Mit tegyek, ha tehetséges a gyermekem?
- Milyen a tehetséges gyermekek belső világa?
- Hogyan segíthetem elő tehetséges gyermekem optimális fejlesztését?
- Mit jelent a túlkövetelés és túlstimulálás?
- Hogyan segítsük a tehetséges gyermek sikerének, kudarcának feldolgozását?
4.2. Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
- "Kódolatlan Tehetség” - olyan fiatal tehetség bemutatása, aki kitartásával és szorgalmával, valamint a már elért sikereivel nemcsak saját korosztályának, hanem azok családjának is például szolgálhat.
- "Ismerd fel a Tehetséget!” - legalább 2 perces rövidfilm készítése arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni. A rövidfilm készülhet bármilyen dokumentarista, fikciós vagy animációs megközelítéssel, eszközzel, bármely műfajban.
- "Tehetség Banzáj!” - a köznevelési intézmény tanulói és családtagjai, valamint a pedagógusai közös kreatív flashmobja közterületen. A flashmob célja, hogy felhívja a figyelmet a tehetségek segítésének fontosságára.
- Köznevelési intézmény kiválóságainak bemutatását célzó kiadvány megjelentetése.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány és közalapítvány melyeknek alapító okiratában célként szerepel a köznevelési intézmény/ek tanulóinak támogatása.
(A Civil tv. szerinti Pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia szükséges a Civil tv. 30. § szerinti beszámoló letétbe helyezéséről.)
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak (a regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza),
azzal, hogy:
A pályázat feltétele, hogy az egyesület, alapítvány és közalapítvány legalább egy köznevelési intézménnyel együttműködési megállapodást kössön a rendezvénysorozat sikeres lebonyolítása érdekében.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok” elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Egyesület
Közalapítvány
Szövetség

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. április 1. és 2018. november 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás 19.2. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 21. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER-ben. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum