Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése / MAHOP-2.3-2016
Kiíró:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/08/2021
Tárgymutató:
fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése / MAHOP-2.3-2016
Pályázhat:
akvakultúra ágazatba belépő új mikro- és kisvállalkozások, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Akvakultúra vállalkozások új gazdálkodók általi létrehozásának támogatására

A Felhívás címe: A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése
A Felhívás kódszáma: MAHOP-2.3-2016
Magyarország Kormányának felhívása különösen a kis- és középvállalkozások számára, új akvakultúra-ágazati vállalkozások létrehozásának ösztönzése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a halgazdálkodás által érintett térségekben az ágazat foglalkoztatásának növelését.
A cél elérését a Kormány az új akvakultúra vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, az akvakultúra ágazatra vonatkozó céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (a továbbiakban: MAHOP) meghatározott 2.3 intézkedés célja:
- A fenntartható akvakultúra vállalkozások létrehozásának ösztönzése új gazdálkodók, illetve a fenntartható akvakultúrára áttérő új vállalkozások támogatása által.
Az előző programozási időszakban nem volt olyan intézkedés a Halászati Operatív Programban a jogszabályi előírások miatt, amely hasonló célt szolgált volna. Ezért a halgazdálkodási ágazat egyértelmű igényét figyelembe véve a MAHOP-ban új elemként került bevezetésre az új, induló akvakultúra termeléssel foglalkozó vállalkozások támogatása, amely jelen Felhívás keretében kerül meghirdetésre. A Felhívás a Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervben rögzített termelési adatok alapján, a MAHOP-ban meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében került meghirdetésre. A 2014-2020-as programozási periódusban kivitelezendő beruházások várhatóan 2023-ra 3888 tonnával növelik meg az étkezési haltermelés 2013-as évi 14 917 tonnás termelési mennyiségét. Ennek az értéke 2013-ban 22 047 ezer euró volt, amelyet a beruházások 2023-ra 7716 ezer euróval kívánnak megnövelni. A tervezett beruházások által a létrehozott munkahelyek 2023-ra, várhatóan további 294 fő számára biztosítanának megélhetést az ágazatban, továbbá a tervezett intézkedés hozzájárul a fenntartható, intelligens és befogadó növekedés eléréséhez.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,6 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az elszámolható költségek 50%-a támogatható, amelynek 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében tógazdasági és intenzív haltermelés esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
- Az akvakultúrába való termelési célú beruházás (extenzív, félintenzív, intenzív).
Ezen beruházásokat kizárólag az új, induló akvakultúra termeléssel foglalkozó vállalkozások keretében, vagy a fenntartható akvakultúrára áttérő új vállalkozások esetében nyújt támogatást jelen Felhívás 4.1. pontja szerint.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az akvakultúra ágazatba belépő új mikro- és kisvállalkozások, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra fejlesztésére vonatkozó többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel.
Az akvakultúrába belépő új vállalkozások létrehozásának támogatására jogosult
a) az a magánszemély, őstermelő vagy családi gazdálkodó, aki első alkalommal hoz létre akvakultúra-ágazati mikro- vagy kisvállalkozást ilyen vállalkozás vezetőjeként, és a vállalkozás Magyarországon kerül bejegyzésre;
b) az a Magyarországon már bejegyzett
- egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül, vagy
- termelői szervezet,
amennyiben a támogatási kérelem benyújtásáig a bejegyzett akvakultúrás tevékenységet még nem kezdte meg.
A támogatást igénylő:
a) megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik, vagy megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkező személyt foglalkoztat;
b) akvakultúra-tevékenységei fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be.
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
1. aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal, illetve a NAS-val nincs összhangban;
2. aki jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban;
3. akinek vagy amelynek az ETHA rendelet 10. cikke alapján a támogatási kérelme nem fogadható be;
4. aki, vagy amelynek tulajdonosa, vagy a vállalkozás vezetője a támogatási kérelem benyújtását megelőzően akvakultúrával kapcsolatos tevékenységet folytatott.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében egy megvalósítási helyre vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 6. napjától 2021. április 8. napig van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
MAHOP Irányító Hatóság
1357, Budapest, Pf. 6
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható.
https://www.palyazat.gov.hu/mahop-23-2016-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum