Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az új koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása / 2021-COVID
Kiíró:
Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő:
01/18/2021
Érvényes:
01/18/2021
Tárgymutató:
az új koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása / 2021-COVID
Pályázhat:
- egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az új koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása / 2021-COVID

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) az Emberi Erőforrások Minisztériuma közreműködésével nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:
A Hajléktalanokért Közalapítvány az új koronavírus-járvánnyal összefüggésben jelenleg fennálló egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a hajléktalan személyeket ellátó alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények új koronavírus-járvány elleni megelőzésére való felkészülését kívánja támogatni.

A pályázati felhívás címe:
Az új koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása.
A pályázati felhívás kódja: 2021-COVID
A pályázati felhívás közzétételének dátuma: 2020. november 30.
A pályázatok benyújtásának időszaka:
A pályázatok 2021. január 04. napjától 2021. január 18-ig nyújthatók be.
A támogatás időszaka: 2021. január 1.-2021. december 31.

1. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött X/3802-1/2020/SZOCSZOLG ikt. számú Támogatói Okirat.

2. A támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be:
- egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
- bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
- vallási tevékenységet végző szervezet,
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
- helyi önkormányzat,
- helyi önkormányzati költségvetési szerv,
- helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
- költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
amely:
- a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, valamint finanszírozási befogadással rendelkező szolgáltató vagy intézmény, vagy a 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet alapján finanszírozott utcai szociális munkát végző szervezet, amely fenntart az alábbi szolgáltatásokból és ellátásokból legalább egyet:
o utcai szociális munka,
o nappali melegedő,
o hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
o hajléktalanok átmeneti szállása,
o hajléktalanok rehabilitációs intézménye,
o hajléktalanok otthona,
- és vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeknek.

3. A támogatás célja:
A pályázat célja, hogy az új koronavírus-járvánnyal összefüggő egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a hajléktalan személyeket ellátó alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények új koronavírus elleni védekezéséhez nyújtson további támogatást. Ezen belül:
1. Az új koronavírus járvánnyal összefüggő, a zsúfoltság csökkentését célzó beruházások támogatása,
2. Az új koronavírus járvánnyal összefüggő az elkülönítés megteremtésének lehetőségét biztosító azonnali férőhelybővítés tárgyi feltételeinek biztosítása.
3. Az új koronavírus járvánnyal összefüggő - az ellátásba újonnan bevont ingatlanban megvalósuló - új férőhelyek kialakítása, kapcsolódó beruházások megvalósítása és tárgyi eszközök beszerzése.
4. Az új koronavírus járvánnyal összefüggő egyéb, az ellátottak megtartását, hosszabb intézményi tartózkodását segítő és az intézmény komfortját emelő eszközök beszerzése.
5. Infrastrukturális beruházások, felhalmozási célú nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések támogatása, melyek elmaradása az ellátás biztosítását veszélyeztetnék (sürgős karbantartási tevékenység, tetőfelújítás, kazáncsere, villamossági felújítások ad-hoc bekövetkező, de sürgős beavatkozást igénylő események stb.).

Figyelem! Minden eszközbeszerzés, intézményi beruházás, felújítás esetén legalább 1 db, maximum 3 db részletes (tételes) árajánlat csatolása kötelező!

4. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 134 590 000 Ft
a 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. mellékletének XX. EMMI fejezet 20.20.12. "Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére.
A támogatási kereten belül a felhalmozási költségek tervezett aránya 60%, a működési költségek tervezett aránya 40%.
A támogatási keret nem tartalmazza a pályázat bonyolításának költségeit.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100%.
A támogatás folyósítása: a folyósításra egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor.

5. Elszámolható költségek köre:
A pályázat megvalósítása során a támogatás terhére kizárólag az alábbi költségek számolhatók el:
Működési kiadások:
- anyagköltség, készletbeszerzés, a szervezetre vonatkozó számviteli szabályok szerint működési költségnek minősülő tárgyi eszközök, szállítási költségek, egyéb a 3. pontban megfogalmazott célok eléréséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások vásárlása, egyéb dologi kiadások;

Felhalmozási kiadások:
- a szervezetre vonatkozó számviteli szabályok szerinti felhalmozási költségnek minősülő tárgyi eszközök,
- beruházások, felújítások költségei.
A fentieken kívül más költség nem számolható el.

6. Támogatási időszak:
A támogatás időszaka 2021. január 1. és 2021. december 31. közti időszak.
A programok megvalósítása a pályázatban vállalt feltételek mellett megkezdhető a támogatási szerződések megkötése előtt.

7. A pályázat benyújtásának feltételei:
A 3. pontban rögzített pályázati célokra együttesen és külön-külön is lehet pályázatot benyújtani.
Egy szervezet maximum 10 pályázatot nyújthat be.
A program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1000 Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
ÁFA visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető ÁFA összegét.
Pályázati regisztrációs díj nincs.

8. A pályázat benyújtásának módja, határideje:
Határidő:
A pályázatok legkorábban 2021. január 4-én nyújthatók be.
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2021. január 18.
A benyújtás módja:
1) A pályázati adatlapot és összes mellékletét elektronikus formában, kell benyújtani. Továbbá:
2) Kötelező postán benyújtani a 6. sz. melléklet eredeti (aláírt és pecsételt) példányát, amely a "Hitelesítő nyilatkozat a benyújtott pályázati adatlap és mellékletek valódiságáról és teljes körűségéről" címet viseli. Semmilyen más pályázati dokumentumot nem kell postázni.

Az elektronikus pályázati beadás módja:
a. A pályázati adatlapot *docx, *doc vagy *odt fájlformátumban beküldeni, tehát az adatlapot nem kell aláírni, lepecsételni, és nem kell szkennelt formában beküldeni!
b. a 2. számú mellékletet (költségvetés) *xls, vagy *xlsx fájlformátumban beküldeni.
c. a 3.-5. számú mellékleteket lehetőleg Word vagy Excel formátumban beküldeni, nem szükséges a szkennelt fájlformátum.
d. Kizárólag a 6. számú mellékletet, azaz a benyújtott pályázat hitelességét igazoló, aláírt, lepecsételt nyilatkozatot kötelező szkennelt formában elektronikusan beküldeni.

A pályázati adatlapot és összes mellékletét a következő címre kell küldeni: palyazat@hajlektalanokert.hu
Az e-mail tárgyában kérjük, jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2021-COVID

A hitelesítő nyilatkozat postai benyújtásának módja:
A 6. sz. mellékletet, azaz a "Hitelesítő nyilatkozat a benyújtott pályázati adatlap és mellékletek valódiságáról és teljes körűségéről" c. mellékletet kötelező postai úton is benyújtani. A hitelesítő nyilatkozat postai benyújtása a benyújtott pályázatok pontos azonosítását szolgálja. Postára adásának ideje legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlásra adott időszak utolsó napja.
Postázni 1 db eredeti példányban, tértivevényes postai küldeményként kell, a következő címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány, 1380 Budapest, Pf. 1155.
A borítékon kérjük, jelöljék a pályázati felhívás kódját:
2021-COVID

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a pályázatokkal kapcsolatos hivatalos értesítések (a hiánypótlásokról, a támogatási döntésről szóló értesítések és a támogatási szerződés is) kizárólag elektronikus formában kerülnek megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mailcímre. Kérjük a pályázókat, hogy olyan hivatalos, a pályázó szervezethez köthető e-mailcímet adjanak meg az adatlapon, melyet napi rendszerességgel figyelnek.

Kérjük, hogy amennyiben több pályázatot nyújtanak be, azokat külön e-mailekben küldjék meg, illetve egy pályázat összetartozó dokumentumait (adatlap, mellékletek) egy e-mailen belül - nagy méret esetén tömörítve, vagy óriásfájlként, vagy megosztható tárhelyre történő feltöltéssel - csatolják!

A pályázat benyújtásának időpontja az e-mail elküldésének ideje. Az elküldés idejét az e-mail feladási dátuma igazolja. A pályázatot tartalmazó e-mail megérkezéséről a Közalapítványi Iroda 3 munkanapon belül visszajelzést küld e-mailben. Az esetleges technikai problémák miatt - pl. a pályázatot tartalmazó e-mailt nem sikerült elküldeni, vagy ha a pályázó beküldött pályázatáról nem kapott visszajelző e-mailt a Közalapítványi Irodától - haladéktalanul keresni kell a Közalapítványi Iroda pályázati tanácsadóit, azaz a 15. pontban megadott személyeket az ott megadott telefonszámokon. A pályázatok feldolgozása után a Közalapítványi Iroda újabb, összegző értesítést küld a pályázó szervezeteknek arról, hogy hány db pályázata érkezett be. A technikai problémák okozta határidő csúszásokat a Közalapítványi Iroda egyenként mérlegeli, és a pályázó hibáján kívüli okok estében a pályázatokat határidőre benyújtottnak fogadja el. Minden egyéb ok miatt a határidő után beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak a http://www.hajlektalanokert.hu honlapon, a felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.
Amennyiben a benyújtott pályázat dokumentumaiban eltérő támogatási összegek szerepelnek pályázói igényként, akkor a postai úton beküldött 6. sz. mellékletben (Hitelesítő nyilatkozat a benyújtott pályázati adatlap és mellékletek valódiságáról és teljes körűségéről) megjelölt támogatási igény tekintendő az érvényes pályázói szándéknak.
Hiánypótlás: A hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja föl a pályázót a pályázat beérkezésétől számított 15 munkanapon belül. Hiánypótlásra csak az 1. 3. 5. 6. sz. mellékletek esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8 munkanapon belül van egyszeri lehetőség.
A Hajléktalanokért Közalapítvány honlapján elérhető a MÁK monitoring rendszerébe történő jelentésről szóló tájékoztató, valamint a megkötendő támogatási szerződés mintája.
Pályázati regisztrációs díj nincs.

9. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:
http://www.hajlektalanokert.hu

10. A támogatások megítélésének folyamata
- A pályázatok befogadásáról a Közalapítvány azok beérkezését követő 7. munkanapig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül indokolással elutasítja a pályázatot.
- A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére.
- A pályázati programok támogatásáról Döntési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt. A Bizottság 3 tagú, a tagokat a HKA delegálja. A Bizottság üléseinek állandó meghívottja az EMMI által delegált személy.

A Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján pályázatot benyújtó szervezet döntéshozó tagja, vagy a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
- A pályázati bírálat során az új koronavírus járvánnyal közvetlenül összefüggő pályázatok előnyt élveznek.
- A támogatás utalására csak abban az esetben van mód, ha a támogatási szerződés és mellékletei hiánytalanul megérkeznek a közalapítványhoz.
- A támogatások átutalására a támogatási szerződésben rögzített módon. a szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül kerül sor, amennyiben a forrás a HKA számláján már rendelkezésre áll.
- A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás odaítélése esetén a Közalapítvány a pályázati felhívást felfüggeszti vagy lezárja.

A támogatásban részesített pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány http://www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül a támogatási döntés meghozatalát követő 2 munkanapon belül.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:
- a támogatott szervezet neve,
- a támogatás célja,
- a megvalósítás helye,
- a támogatási összeg.

11. A támogatási döntés szempontjai:
A bírálat jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés vizsgálatával történik.
Formai követelmények:
- a pályázat határidőre történő benyújtása elektronikus úton,
- a 6. sz. melléklet: "Hitelesítő nyilatkozat a benyújtott pályázati adatlap és mellékletek valódiságáról és teljes körűségéről" eredeti példányának benyújtása postai úton,
- a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása elektronikus úton,
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.

Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek és a felhívás feltételeinek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és részletezett legyen, összhangban álljon a szakmai jogszabályok követelményeivel és az ellátottak igényeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának módját.

Prioritások:
- A pályázati bírálat során az új koronavírus járvánnyal közvetlenül összefüggő pályázatok előnyt élveznek.

12. A pályázatok érvénytelenek, azaz nem fogadhatók be és érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek a következő okokból:
- a pályázó nem a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik,
- a pályázat benyújtására a felhívásban megjelölt határidő elmulasztása,
- a pályázat elektronikus benyújtásának elmulasztása,
- nem a megfelelő pályázati adatlap és mellékletei használata,
- a benyújtott pályázat az értékelést meghiúsító hiányokat tartalmaz: az adatlap vagy költségvetés (2. sz. melléklet) nem kerül benyújtásra, a benyújtott pályázat hitelességét igazoló nyilatkozat (6. sz. melléklet) nincs aláírva, lepecsételve,
- a pályázó szervezetnek a pályázat beadásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,
- a pályázati program nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek.

13. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének feltétele a pályázati felhívás mellékletét képező támogatási szerződés tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg folyósítására, valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és annak ellenőrzésére vonatkozó információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.
A támogatás felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

14. A támogatás folyósítása:
A pályázati forrásokat a Hajléktalanokért Közalapítvány folyósítja. A támogatások folyósítása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint jár el.
A támogatás folyósítására egyösszegű előfinanszírozás formájában kerül sor.

15. Pályázati tanácsadás:
A pályázati felhívásról információ, valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól:
Maróthy Márta 1/261-77-04, 30/316-50-63
Varga Adrienn, 1/261-77-04, 70/336-30-95
Asztalos Gábor, 1/261-77-04,30/517-94-64
kozalapitvany@hajlektalanokert.hu

16. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:
A pályázati felhívás és mellékletei tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázat a pályázati adatlapból, valamint mellékleteiből áll:
Pályázati adatlap: Letöltendő dokumentum, kizárólag elektronikus úton kell benyújtani.
1. sz. melléklet: A megvalósító intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozat másolata, módosított határozat esetén annak a határozatnak a másolata is, amely tartalmazza az intézmény szolgáltatási adatait ” kizárólag elektronikus úton kell benyújtani
2. sz. melléklet: A program költségvetése - Excel táblázat, letöltendő dokumentum, kizárólag elektronikus úton kell benyújtani
3. sz. melléklet: Nyilatkozat - a pályázati adatlappal együtt letöltődő dokumentum, kizárólag elektronikus úton kell benyújtani
4. sz. melléklet: Beruházás, felújítás, eszközbeszerzés esetén részletes (tételes) árajánlat - internetes árajánlat elfogadható, de a weboldalra hivatkozó link önmagában nem elegendő, kizárólag elektronikus úton kell benyújtani
5. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez - a pályázati adatlappal együtt letöltődő dokumentum, kizárólag elektronikus úton kell benyújtani
6. sz. melléklet: Hitelesítő nyilatkozat a benyújtott pályázati adatlap és mellékletek valódiságáról és teljes körűségéről - letöltendő dokumentum, melyet hitelesítés után - aláírás, pecsét - szkennelve szükséges csatolni a pályázat mellékleteként, továbbá az eredeti példány postázandó
7. sz. melléklet: Egyéb mellékletek - kizárólag elektronikus úton kell benyújtani

17. Jogorvoslati lehetőségek:
A pályázati eljárással és a támogatási döntéssel kapcsolatos észrevétel és kifogás benyújtásának rendjét a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § tartalmazza.
http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/aktualis-palyazatok/377-palyazati-felhivas-az-uj-koronavirus-jarvany-elleni-vedekezes-tamogatasa

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum