Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása / 2020-3.1.2-ZFR-KVG
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
05/29/2020
Érvényes:
05/29/2020
Tárgymutató:
többlet villamos energia gázenergiává történő alakítása / 2020-3.1.2-ZFR-KVG
Pályázhat:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek: - a 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek - a 311, 312, 321, 322, 341, 342, 381, vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává (hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása

KÓDSZÁM: 2020-3.1.2-ZFR-KVG

1. A FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az Európai Unió kiemelt célkitűzése, hogy a tagállamok szintjén 2030-ra az 1990-es évek szintjéhez képest legalább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gáz-kibocsátás. E környezetpolitikai cél eléréséhez nagymértékben hozzájárul a karbonmentes energiaforrásokból előállított energia felhasználásának térnyerése.
Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok (jelentős nap, szél, biomassza/biogáz és földhő potenciál), valamint a jelentős energiaimport-függőség figyelembevételével Magyarországon hosszú távú cél olyan energetikai iparági struktúra megteremtése, amelyben a tiszta (CO2 kibocsátás mentes) villamosenergia- és hőtermelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét: az alacsony változó költségű nukleáris alaptermelést több ezer MW teljesítményű, megújuló bázisú elosztott termelés egészítheti ki a szükséges rugalmasságot biztosító technológiákkal és eljárásokkal együtt.
A 2020-as évek végére tehát olyan energiaszektor kialakítását kell megcélozni, amely egyszerre képes hozzájárulni a magas szintű ellátásbiztonsághoz, fogyasztó- és klímabarát, valamint alkalmas az innovatív megoldások integrálására.
A megújuló bázisú termelés jelentős részét a naperőművek biztosítják majd, ami a villamosenergia-termelésben - a napon belüli termelésingadozás mellett - szezonális jelleget ad, a nyári időszakban - ugyanazon naperőmű kapacitásból - több, míg a téli időszakban kevesebb energia termelődik. Az ország villamosenergia-fogyasztása - a nyári légkondicionálási igénynövekedés ellenére - téli csúcsigényekkel jellemezhető. Ezt a téli-nyári termelés-fogyasztás különbözőséget (mintegy 3500 MW), power-to-gas (hidrogén, biometán) technológiák segítségével részben fel lehet oldani, és azok az adott pillanatban el nem fogyasztott, nukleáris termelésből származó villamos energia tárolására is alkalmasak.
Ezek a technológiák a hazai, karbonmentes forrásból termelt villamos energia átalakításának és tárolásának lehetővé tételével a földgáz importigényt is csökkenthetik, így ellátásbiztonságunk erősítéséhez is hozzájárulhatnak. A hazai gázfogyasztási igények szezonalitására jellemző, hogy a téli fűtési idényben jelentkező napi fogyasztási csúcsigény (~65-70 millió m3/nap) többszöröse (6-7-szerese) a nyári fogyasztási igénynek (~10 millió m3/nap). A szezonalitás hatásának mérséklésére olyan technológiák lehetnek alkalmasak, amelyek a nyári időszakban, a naperőművekben termelt villamos energiát átalakítják oly módon, hogy az helyben felhasználható, vagy gáz formájában tárolható legyen, így csökkentve a téli földgázfogyasztási csúcsidőben az importigényt, illetve lehetővé válhat villamos energiává visszaalakítva a csúcsidei forrást biztosítása.

A Felhívás célja, hogy megalapozza egy olyan - műszaki- és környezetvédelmi szempontok szerint is - életképes power-to-gas (hidrogén vagy biometán) technológia piaci megjelenését:
- amely segíti a karbonmentes termelők (elsősorban naperőművek) energia-rendszerbeli integrálását azáltal, hogy rugalmasan felhasználja a termelési többletet, átalakítva olyan energiává, amely helyben felhasználható, vagy vissza-alakítva alkalmas a villamosenergia-fogyasztói csúcsigények, illetve egyéb energiaigények részbeni kielégítésére,
- amely a karbonmentes többlettermelés okozta rendszer-szabályozási kihívásokat gyors, rugalmas technológiával rövidtávon segít kezelni (pl.: villamos leszabályozási kapacitás létrehozásával együtt gázenergia előállítása, és annak villamos/hőenergetikai célú hasznosítása),
- amely innovatív technológiát, módszereket és eljárásokat alkalmaz,
- amelynek mintaprojektbeli megvalósítása elősegíti a hazai kutatási, oktatási és ipari megvalósítási potenciál kiaknázását (nem kizárva ennek keretében külföldi technológia, know-how és/vagy berendezések beszerzését) a későbbi piaci bevezethetőség érdekében,
- amely méretét és névleges teljesítményét tekintve lehetővé teszi, hogy a mintaprojekt eredményeit kereskedelmi léptékű piaci bevezetésénél is alkalmazni lehessen.

1.2. A Felhívás háttere
Jelen felhívást az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint lebonyolító (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Lebonyolító) útján hirdeti meg a vonatkozó uniós irányelv1 alapján. Az irányelv 10. cikk (1) bekezdése alapján az ingyenesen ki nem osztott valamennyi kibocsátási egységet az Európai Unió tagállamai árverés útján értékesítik. A kibocsátási egységeik elárverezéséből származó bevételeket a tagállamok az Irányelv 10. cikk (3) bekezdésében részletezett célokra használhatják fel. A Felhívás keretein belül támogatható célokat az 1.1. bekezdés tartalmazza.
1Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv)

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. cím 35. alcím 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzata.

Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 4 milliárd forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 2 darab, ami preferáltan kétféle technológia (hidrogén, biometán) tesztelését teszi lehetővé.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1. A támogatást igénylők köre
A Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott projektet önállóan megvalósító vállalkozást, vagy konzorciumi pályázat esetén a konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen pályázó(k) vagy - támogató döntés esetén - kedvezményezett(ek).
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet önállóan vagy konzorciumi formában is be lehet nyújtani.
Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá,
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek: - a 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek - a 311, 312, 321, 322, 341, 342, 381, vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek.
1) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
2) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

3.2. Gazdasági jogosultsági feltételek
Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak konzorciumi tagonként is meg kell felelniük.

3.3. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási indokok
Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha:
1) a minősített elektronikus aláírással vagy nem elektronikus aláírással ellátott elektronikus úton benyújtott nyilatkozat hiányzik, hiányos vagy hibás,
2) a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be,
3) a támogatást igénylő vagy konzorcium által igényelt támogatás összege nem éri el a minimálisan igényelhető mértéket,
4) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Felhívás 4.3. pontjában meghatározottakkal,
5) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
6) valamely pályázóval szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely jogszabályban, a Felhívásban vagy a Felhívás mellékletét képző Általános Pályázati Útmutatóban (továbbiakban: Útmutató) meghatározott kizáró ok áll fenn,
7) a támogatási kérelemben rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok alapján történt a támogatási kérelem (Útmutató szerinti) befogadása.

3.4. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának elsődleges helyszíne a pályázók - a támogatási kérelem benyújtásáig - bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe, továbbá a fentieken túl a projekt megvalósulhat olyan ingatlanon is, amely a pályázó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára egyéb jogcímen jogosult.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
Önállóan támogatható tevékenységek
I. Alkalmazott (ipari) kutatás
Jelen Felhívás keretében önállóan a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1.o.) (a továbbiakban: 651/201/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 85. pontja szerinti alkalmazott kutatás2 tevékenység támogatható.
II. Kísérleti fejlesztés
Jelen Felhívás keretében önállóan a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti kísérleti fejlesztés3 tevékenység támogatható.
A kísérleti fejlesztésre vonatkozóan önállóan vagy az alkalmazott (ipari) kutatással együtt az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 30%-át.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
III. Eszközbeszerzés
IV. Immateriális javak beszerzése
V. Építés, beruházás
VI. Projekt koordinációs tevékenység
VII. Közbeszerzési tevékenység

A Felhívás keretében az 5.7.2. pont szerint megvalósítandó egyes feladatokat be kell sorolni a jelen pont I-VII. alpontok szerinti támogatható tevékenységek közé.

4.2. A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, amennyiben a 3.1. pont a)-c) alpont szerinti támogatást igénylő a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek4 minősül, továbbá:
a) nem végez uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől vagy
b) amennyiben gazdasági tevékenységet is végez, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja, mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente allokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.

4.3. A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 24 hónap.
Támogatás a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg. A projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a Támogatói Okiratban rögzített dátumától lehetséges.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL ÉS MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
5.1. Előleg igénylése, finanszírozás
A projekt megvalósításához előleg igényelhető, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutató 1.2 pontjában előírt feltételek fennállnak.
Az összes igényelt előleg pályázónként legfeljebb a támogatás 90%-a lehet indokolt esetben.
A támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záró beszámoló elfogadása után folyósítható.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: minimum 1 milliárd Ft, maximum 2,5 milliárd Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

5.2. Elszámolható költségek köre
A Felhívás keretében (nem állami támogatás esetén is) az alábbi költségek tervezhetők, és számolhatók el figyelemmel az Útmutató 2.2. pontjában meghatározott részletszabályokra:
I. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás tevékenységgel összefüggésben elszámolható költségek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetében a támogatás maximális intenzitása az Útmutató 1.3 pontjában meghatározottak alapján az alábbiak szerint alakul:
25%-tól 80%-ig

9. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
9.1. A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozatot - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - papír alapon személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül egy példányban, zárt csomagolásban. A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2020-3.1.2-ZFR-KVG), a támogatást igénylő nevét és címét.

9.2. A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - személyesen az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni, vagy postai úton a következő címre kell megküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

9.3. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől7 2020. május 29. 12:00 óráig lehetséges.
A támogatói döntés időpontja: 2020. szeptember 30. napjáig.

9.4. Felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/karbonmentes-tobblet-villamos-energia-gazenergiava-alakitasa-2020-312-zfr-kvg/palyazati-felhivas
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum