Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Idősbarát Önkormányzat Díj
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
05/03/2021
Érvényes:
05/03/2021
Tárgymutató:
díj, Idősbarát Önkormányzat
Pályázhat:
Magyarország valamennyi helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzata pályázatot nyújthat be, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Idősbarát Önkormányzat Díj

Pályázati felhívás
az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.)
ESzCsM-BM együttes rendelet alapján
a családokért felelős tárca nélküli miniszter és a belügy miniszter által
2021-ben kihirdetett pályázathoz
"Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

I. Háttér
Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveinek középpontjában áll, hogy a tagországoknak az idősek vonatkozásában olyan időspolitika kialakítását kell ösztönözniük, amely az egész élet során biztosítja az idősek számára a függetlenséget, a társadalmi részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. Fontos szempont az idősödés vonatkozásában is az emberi élet kiteljesedésének figyelembevétele, a társadalmi nyilvánosság elérése, valamint az idősödéssel kapcsolatban a minden korosztályt elérő és érintő szemléletformálás. Ezáltal biztosítható és növelhető az idősek társadalmi megbecsülése, az idős emberek iránti szolidaritás, a társadalmi részvétel és aktivitás erősítése, fenntartása. Nagyon fontos szempont a nemzedékek közötti szolidaritás, a helyi közösségek együttműködésének erősítése. A generációk közötti együttműködéshez tartozik a különböző közösségfejlesztő programok megvalósítása is, melynek legkézenfekvőbb színterei a helyi közösségek, települések.
A nemzetközi, különösen az európai unió szervezetei által kiadott dokumentumok a fenti célok mentén fogalmazták meg a méltó és aktív időskor elérésének követelményeit. Magyarország Kormánya az idősebb korosztályra hasznos társadalmi erőforrásként tekint. Nem csak anyagi biztonságuk fenntartását, a nyugdíjak reálértékének megtartását, hanem fízikai-mentális-lelki jóllétük megőrzését is fontos feladatnak tekinti. 2012-ben a "Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás európai éve" kapcsán kiemelt szerepet szentelt az idősek társadalmi részvétele elősegítésének, és azóta is számos, az idősek társadalmi befogadását, hasznosságtudatának erősítését, testi és lelki egészségét támogató program megvalósítását támogatja.
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapítása óta eltelt közel két évtizedben 106 önkormányzat nyerte el a kitüntető címet, köztük vannak, amelyek kétszer, illetve előfordult, hogy három alkalommal is. Van mire büszkének lenniük, mert a helyben hozott intézkedések elősegítették, hogy időskorú lakosaik a munkával töltött évek után megváltozott élethelyzetükben is megbecsült, értékes tagjai lehessenek közösségüknek, a társadalomnak.

II. Célkitűzés
Az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat kiírásával a Kormány azt a célt tűzte ki, hogy a díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismeije el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit. A pályamű olyan megvalósult közösségi programokat mutat be, amelyek a település idősebb lakossága részéről aktivitást igényelnek, lehetővé teszik a részvételt és az értékteremtés elismerését biztosítják.
A Kormány a díjazással kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi döntéshozók fokozott figyelmet fordítsanak az idős emberekre a következő kiemelt cél teljesítésével is:
A településnek a koronavírus humánjárvány időszakában, időseket érintően hozott intézkedései annak érdekében, hogy mind fizikai biztonságukat, mind lelki egyensúlyukat elősegítsék.
A 2020 tavaszán hazánkban is megjelenő Covid-19 pandémia miatti vészhelyzeti korlátozások nehéz helyzetbe hozták a társadalom minden tagját, de különösen a családokat, ezen belül az időseket, és leginkább az egyedülálló nyugdíjasokat. Az önkormányzatoknak gyorsan kellett alkalmazkodniuk az új helyzethez, és a kihívásokra minél hatékonyabban válaszolni.
Az idei pályázat lehetőséget kínál az önkormányzatoknak mindazon kezdeményezések bemutatására, amelyek az idős lakosságot segítették a kialakult járványhelyzetben, például egészségvédelmi eszközökkel látták el őket; a rendelkezésre álló humánerőforrás-kapacitás fejlesztésével, célzott mozgósításával hozzájárultak a mindennapi élethez szükséges élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez; támogatták az időskorúak lelki egészségének megőrzését, kapcsolataik fenntartását.
A Díj adományozásával a miniszterek szándéka elismerni az eddigi eredményeket, és felhívni a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az információ áramlás és a párbeszéd kialakítása révén az időspolitika érvényesüléséért, az elért eredmények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek fejlődéséért.

A Díjat azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2. megvalósítják az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános követelményeket:
a) aktív tevékenységükkel - például pályázati lehetőségek kihasználásával - elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,
b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató helyi szervezetekkel, illetve személyekkel,
c) a helyi közösségi életbe, közéletbe, illetve annak alakításába széles körűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,
d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük javítását,
e) az a)-d) pontban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

III. A pályázók köre
Magyarország valamennyi helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzata pályázatot nyújthat be, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek.

IV. A pályázat tartalma
A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységének rendszerét, a fentiekben meghatározott általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett idősügyi tevékenysége, kiemelt figyelmet fordítva az idősek közösségi részvételének erősítésére, társadalmi részvétel elősegítésére és a társadalmi párbeszéd folyamatosságára, illetve a helyi közösségépítő tevékenységekre.

V. Főbb értékelési szempontok
A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről az Értékelési szempontok című dokumentumból tájékozódhat, amely a kormányzati portálon (https://kormany.hu/dokumentumtar) megtekinthető, onnan letölthető. Alapelv, hogy csak az az önkormányzat díjazható, amely a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi részvételét, önmegvalósítását, méltóságának megőrzését, aktivitását biztosító tevékenységek megvalósulását és a helyi közösségben való részvételének erősítését segíti.
A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és döntés végrehajtást, az önkormányzat az elfogadott idősügyi alapelvekkel összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jóllétéhez. Továbbá a pályázó önkormányzat jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott annak érdekében, hogy a településen az idősebb és fiatalabb korcsoportok tagjai egymással folyamatos kapcsolatot tartsanak, információ áramlás sál és párbeszéddel segítsék egymást a társadalmi szemlélet fejlesztése érdekében, mit tesz a helyi közösségi életbe történő bevonás érdekében. A pályáztató az értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól - településmérettől, demográfiai helyzettől, rendelkezésre álló erőforrásoktól stb. - függően hogyan valósítja meg tevékenységét.

VI. A Díj odaítélésekor előnyt jelent:
a) Időseket segítő, támogató civil szervezetekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződésekkel való együttműködés, idősügyi tanács működtetése.
b) Az idősek aktív testmozgását elősegítő gyaloglóklub létrehozásának, az Országos Gyalogló Idősklub hálózathoz való csatlakozásnak az elősegítése (ezzel kapcsolatban bővebb információ a gyaloglo@csm.gov.hu e-mailcímen kérhető).
c) A településen demenciával kapcsolatos, az érintetteket és családtagjaikat segítő program működik az önkormányzat támogatásával. Ilyen lehet például az Alzheimer Cafe-hálózat, amellyel kapcsolatban bővebb információ a http://alzheimercafe.hu/. illetve a http://szocialisportal.hu/alzheimer-cafe oldalon található.
d) Az idősügyi feladatokat önálló munkakörben ellátó munkatársat alkalmaz.
e) Az önkormányzat idősügyi feladatokat ellátó munkatársa a Családbarát Magyarország Nonprofít Közhasznú Kft. által meghirdetett ingyenes idősügyi referens képzést elvégezte (vagy annak elvégzése folyamatban van) (A képzésről bővebb információ a következő linken található: https://www. csaladbaratorszag.hu/o/25.)
Az előnyt jelentő feltételek teljesüléséről a Pályázati űrlap II. 8-12. pontjában kell beszámolni, és azokért az Értékelési szempontok között szereplő plusz pont adható.
A pályázatok tartalmi értékelését az Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság végzi, amelynek összetételét az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet szabályozza.

VII. A pályázat benyújtásának módja
A pályaműveket a Pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati portálról (https://kormany.hu/dokumentumtar) tölthető le.
A díj elnyerésére készített pályamű elkészítésekor kérjük, törekedjen a tömör, lényegre törő fogalmazásra.
A pályamű elkészítésekor kérjük, hogy a 65 év felettieket tekintse időskorúaknak.
A pályamű a Pályázati űrlapban megjelölt terjedelmű. Kizárólag a dokumentum 3.1. pontja bővíthető további sorokkal. Az űrlapot Times New Román betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel kell kitölteni.
A terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek, amelyek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez szorosan kell kapcsolódniuk. Képek esetén azokat .jpg formátumban kell csatolni.
Az ajánlott mellékletek közül egyiket sem kötelező benyújtani a pályázatokhoz, ugyanakkor az értékelés során fontos szempontot jelenthet a pályaműveket kiegészítő anyagok bemutatása, amennyiben azok lényegre törően és a megadott terjedelemben kerülnek csatolásra. Különösen igaz ez az időseket képviselő lakossági csoportoktól, szervezetektől kapott ajánlásokra, amelyben kérjük, hogy a támogatók írják le, miért ajánlják önkormányzatukat díjazásra, és az önkormányzati tevékenységek hatásait saját és a képviselt lakossági csoport szempontjából mutassák be.

Ajánlott mellékletek:
1. Ajánlás(ok) az önkormányzattal együttműködő, időseket képviselő szervezetektől az önkormányzat pályaművének támogatásához.
2. Nyilatkozat az önkormányzat idősügyi koncepciójának, stratégiájának, cselekvési tervének meglétéről.
3. Igazolás arról, hogy az önkormányzat idősügyi feladatokat ellátó munkatársa elvégezte (vagy elvégzése folyamatban van) a Családbarát Magyarország Nonprofit Közhasznú Kft. által meghirdetett ingyenes idősügyi referensképzést (tanúsítvány vagy a tanfolyam megkezdéséről szóló dokumentum másolata).
4. Az önkormányzat idősügyi tevékenységét bemutató dokumentumok (újságcikkek, tájékoztató anyagok, fényképek stb.).
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 15 MB-nál nagyobb levelet az e-mail fiók nem tud fogadni!
A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva - akadályoztatás esetén a helyi rendelet szerint helyettesítésre jogosult személy meghatalmazása és annak megküldése kötelező -, kizárólag elektronikus úton: .pdf és az adatok feldolgozásának megkönnyítése érdekében word (.doc vagy .docx) formátumban kell benyújtani a következő címre:
idosbarat@csm.gov.hu
A tárgy rovatában kérjük, az "Idősbarát Önkormányzat Díj - település neve" feliratot szíveskedjenek feltüntetni!
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. május 3. (hétfő) 23 óra 59 perc.
A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati felhívásban megadottakon túl egy alkalommal további információkat, kiegészítéseket kérjenek a pályázótól, amennyiben ezt az értékelési folyamat során szükségesnek találják.

VIII. A díjak és a díjátadás
A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtóinak a 2021. évi Idősbarát Önkormányzat Díjat és az elismerést tartalmazó oklevelet adományozzák, és az Idősek Világnapjához kapcsolódó díjátadó ünnepség keretében díjazottanként 1 500 000 Ft jutalomban részesítik. A pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
A Díj összegét a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium egyenlő arányban finanszírozza. Ennek a Miniszterelnökségre eső részét a 2020. évi XC. törvény alapján Magyarország 2021. évi költségvetése XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Igazgatás cím biztosítja, míg a Belügyminisztérium a kifizetést a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím terhére teljesíti.
https://kormany.hu/publicapi/document-library/idosbarat-onkormanyzati-dij-palyazati-felhivas/download

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum