Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Iparjog / GINOP-2.1.3-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/25/2018
Tárgymutató:
szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása
Pályázhat:
a. Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei;
Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
b. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
c. jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iparjog” című (GINOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=74531

FELHÍVÁS
Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása
az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében
A Felhívás címe: Iparjog
A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.3-15

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok részére, magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. A cél elérését a Kormány a kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szervezetek és vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A benyújtott támogatási kérelmekről 30 napon belül dönt.
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 1 millió Ft és maximum 6 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet
- hazai és/vagy külföldi iparjogvédelmi oltalmat szereznek meg és/vagy tartanak fenn, illetve szellemi vagyonértékelést és/vagy szellemi vagyon audit-jelentést készíttetnek.

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz - 1 verzió c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdonvédelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.
A "Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015” Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.
A tervezett iparjogvédelmi tevékenység eredményeként nő a benyújtott hazai, valamint a külföldi iparjogvédelmi bejelentések és a megadott oltalmak száma, amely előmozdítja a magyar szellemi alkotások hasznosulásának sikerességét. A szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek révén a vállalkozások szellemi javai feltárásra, validálásra és rendszerezésre kerülnek, és ezáltal lehetőség van ágazatok szerinti szellemitulajdon-portfóliók létrehozására, és ezek versenyképességet erősítő hasznosítására, a tudás alapú termékek és szolgáltatások piaci megjelenésének fokozására.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-1000 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, mely célkitűzései között szerepel egyrészről a vállalkozások önálló K+F+I tevékenységének támogatása, továbbá a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar K+I eredményekre alapuló vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése, valamint az ezt támogató ökoszisztéma kialakítása.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1173/2015. (III. 24.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Kedvezményezett egy támogatási kérelem keretében az alábbi támogatható tevékenységeket valósíthat meg:
I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható):
Az iparjogvédelmi oltalmazási lehetőségek érdekében újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.
II. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:
a. Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.
b. Hazai iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
c. Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele;
d. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása;
e. Európai szabadalom hatályosítása;
f. A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek.
III. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:
a. A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.
b. A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések.
3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
3.2. A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMÁVAL ÉS A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.2.1 Általános elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
a) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
b) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek ki kell töltenie.
c) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
d) A projektben vállalt feladatok költségvetésének reálisnak kell lennie. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezetmódosítás esetén is.
e) A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF-ban foglalt egyéb feltételeknek.
f) Jelen Felhívás keretében elszámolásra kerülő költség/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.
g) Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek.
h) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése alapján a projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, vagy csökkentett támogatási összeggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas.
i) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projektet az Irányító Hatóság általi lezárásáig a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv. 23. § (2) bekezdésének megfelelően közvetlen irányítása alatt tartja, így többek között közvetlen és közvetett tulajdonosi struktúráját az Irányító Hatóság előzetes tájékoztatása nélkül nem változtatja meg.
j) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a társaság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatja az Irányító Hatóságot.
k) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt előrehaladásáról a Támogató Okiratban meghatározottak szerint beszámol.
l) A Kedvezményezett tudomásul veszi, ha a projekttel összefüggésben az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból - vagy egyéb bevételből (pl. közbeszerzési dokumentáció értékesítése) a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel keletkezik, akkor a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban a bevétel összegével csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét.
m) A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt.
Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.
A nemzeti ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.
Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó Felhívások közül csak egy Felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet. Ha az adott projektre vonatkozó támogatási kérelme elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a támogatást igénylő visszavonta, akkor ugyanazon projekt vonatkozásában ismét igényelhető támogatás vagy benyújtható más Felhívásra. Kivétel ez alól, ha a projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyértelmű, hogy a projekt nem támogatható. Amennyiben az adott telephelyen megvalósuló, adott projekt több, a GINOP keretében meghirdetett vissza nem térítendő támogatást nyújtó Felhívásra került benyújtásra, a legkorábban benyújtott adott projekt kerül leértékelésre, a többi jogosulatlanság miatt elutasításra kerül.
3.2.2 Mérföldkövek
A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.
3.3. A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA
3.3.1. A projekt megkezdése
Támogatás az ÁÚF 8.6.1. pontjában szabályozottaktól eltérően a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető amennyiben a következő feltétel teljesül: A projekt megvalósítása saját felelősségre legkorábban 10 hónappal a támogatási igény benyújtását megelőzően kezdhető el, amennyiben a támogatási kérelem a 3.1 I. vagy a II.a. pont szerinti Újdonságkutatás és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységet tartalmaz.
Minden más esetben a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg a projekt saját felelősségre.
3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 8.6.2 pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2019. december 31.
3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.4.1. A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió (továbbiakban: KMR) területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie.
3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók
3.5.1. Indikátorok
Jelen Felhívás esetében projektszinten nem releváns.
3.5.2. Szakpolitikai mutatók
3.6. Fenntartási kötelezettség
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.7. Biztosítékok köre
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.8. Önerő
Amennyiben a projekt költségei meghaladják a Támogatói okiratban rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrásból, illetve az államháztartás alrendszereiből származó egyéb idegen forrásból köteles biztosítani, mivel a támogatás összege nem követi a költségek emelkedését. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a. Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások esetében annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei;
Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
b. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei;
c. jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság.
A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:
1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),
b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.
2. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli, valamint
b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.
3. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
a) a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis.1 szabály (http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/PCT_VSZ_egyseges_szerkezet.pdf) alapján kiállított írásos véleményt - amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét - , vagy b) a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti nemzetközi elővizsgálati jelentést - amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét - csatolja.
4. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki a) európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.
Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól stb.).
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
c) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
e) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
f) amely támogatást igénylő vagy a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretéből adott naptári évben már részesült támogatásban,
g) ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, az alábbiak szerint:
- ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
- ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására,
- ha a támogatást igénylő, illetve a piacfelmérésben részt vevők vagy az ajánlat adó/szállító folyamatban lévő (a támogatást igénylő által pénzügyileg ki nem fizetett) projektjeinek saját forrás szükséglete a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, teljes, lezárt, jóváhagyott üzleti évéről szóló beszámolója szerinti saját tőkéjét meghaladja,
- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére,
- ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel, külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított,
- ha a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
h) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
i) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
j) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
k) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
l) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
m) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
n) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
o) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az első szakaszban a támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2018. szeptember 25-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-2.1.3-15 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás5/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, folyamatos értékelés keretében kerülnek elbírálásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).
Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:
1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás vagy nem hiányzik,
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
c) a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható,
d) a támogatást igénylő a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását nem nyújtotta be.
4 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
5 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
6 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás - a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási Felhívás nélkül elutasításra kerül.
2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 1. számú szakmai melléklete tartalmazza.
Amennyiben a mellékletben szereplő hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor hiánypótlási Felhívásra kerül sor.
3. Tartalmi értékelési szempontok:
A tartalmi vizsgálat az alábbi kritériumok alapján történik. Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel meg, a támogatási kérelem elutasításra kerül 0 pontszámmal.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
5.3.1 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
I. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások esetében maximum 200 000 Ft
II Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében - a választott tevékenységek számától függetlenül - hazai oltalomszerzés esetén maximum 1 millió forint, külföldi oltalomszerzés esetén maximum 3 millió Ft;
III. Szellemi vagyonértékelés és/vagy audit tevékenységekkel kapcsolatosan maximum 2 millió Ft igényelhető.
5.3.2 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 6 millió forint.
A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.
5.4 Előleg igénylése
Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség előleg igénylésére.
5.5 Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
5.5.1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások költségei
1) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő, továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) vagy szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős uniós vagy tagállami államigazgatási szerv, illetve uniós vagy tagállami tulajdonban álló, szellemi tulajdonnal kapcsolatos szakpolitika végrehajtásáért felelős nonprofit gazdasági társaság által elvégzett újdonságkutatás, szabadalmazhatósági véleménnyel ellátott újdonságkutatás, szabadalmazhatósági vélemény, jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás költsége.
5.5.2. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek
Hazai oltalomszerzés esetén:
1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
i) A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei;
ii) hatósági igazgatási szolgáltatási díjak 19/2005.(IV.12.) GKM rendelet alapján:
- bejelentési és kutatási díj,
- bejelentési díj,
- írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja),
- megosztási díj,
- módosítási díj,
- vizsgálati díj,
- megadási díj,
- fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra).
Külföldi oltalomszerzés esetén:
1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
i) A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költségei;
ii) fordítási díj (2,0 Ft/karakter);
iii) hatósági igazgatási szolgáltatási díjak:
- bejelentési díj:
o hazai elsőbbségi bejelentés díja
o külföldi bejelentés díja
- írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés díja, (ugyanazon bejelentés esetében kért újabb kutatás esetében valamennyi kutatási jelentés díja)
- fordítási díj (2,0 Ft/karakter),
- kutatási díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat),
- vizsgálati díj (beleértve az igénypontok számától vagy a bejelentés terjedelmétől függő további díjakat),
- továbbítási díj,
- nemzeti fázis indításának hatósági költségei,
- megadási díj,
- európai hatályosítási díj, fenntartási díj (arányosan a megadástól visszamenőleg a bejelentésig tartó időszakra, továbbá előzetes befizetés esetén a megadást követő maximum 3 éves időtartamra).)
5.5.3. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek
1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (3.1 III. pont szerinti tevékenységek esetén)
a) A Magyar Szabadalmi Ügyvivő Kamara által nyilvántartásba vett ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő által nyújtott szakértői szolgáltatás költsége
i) A Szellemi vagyonértékelést előkészítő adatgyűjtés és konzultáció, valamint a szellemi vagyon értékelési jelentés elkészítésének díja;
ii) Szellemi vagyon audit jelentés elkészítésének díja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló benyújtásával. A támogatás igénybevétele egy összegben történhet.
5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
Költségtípus Maximális mértéke (Ft)
Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások költségei 200 000
Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek - hazai oltalomszerzés esetén 1 000 000
Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek - külföldi oltalomszerzés esetén 3 000 000
Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek
2 000 000
5.8 Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
1. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő szolgáltatás megrendelése, beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
2. garanciális költségek,
3. a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
4. franchise díj,
5. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a 3.1 I. és a 3.1 II. a. pont szerinti Újdonságkutatás és egyéb iparjogvédelmi kutatási tevékenységekkel kapcsolatos költségeket,
6. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
7. kamatköltségek, kamattartozás kiegyenlítés,
8. hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás formájában,
9. hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek,
10. deviza-átváltási jutalék,
11. pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség,
12. bírságok, kötbérek és perköltségek, jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható,
13. működési és általános költségek (rezsi),
14. reprezentációs költségek,
15. utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),
16. kiszállási díj,
17. jogszabály-frissítési díj,
18. levonható áfa,
19. jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,
20. földmunkagépek, útépítőgépek,
21. szerszámkészlet,
22. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
23. meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
24. eszközök leszerelési költsége,
25. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
26. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
27. irodabútor,
28. készletek beszerzése,
29. termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja,
30. nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével,
31. infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg,
32. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
33. terméktámogatási díj.
5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
5.9.1 A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok
Az alábbi szabályok a teljesség igénye nélkül kerültek idézésre, a támogatási kategóriák részletes szabályait az 1407/2013/EU bizottsági rendelet tartalmazza.
Csekély összegű támogatásra vonatkozó legfontosabb rendelkezések:
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 1407/2013/EU Biz. rendelet 3. cikk (2) bekezdésben rögzített felső határig halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás (pdf, 529 kB) (Feltöltve: 2015-08-25)
Általános útmutató (pdf, 996 kB) (Feltöltve: 2015-08-25)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum