Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram / GINOP-8.3.1-16
Kiíró:
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/01/2018
Tárgymutató:
Hitelprogram mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére / GINOP-8.3.1-16
Pályázhat:
- egyéni vállalkozó,
- gazdasági társaság,
- szövetkezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése” című (GINOP-8.3.1-16 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációjában az alábbi módosítások történtek:
A hitelprogram keretösszege a hatályos Éves Fejlesztési Keret alapján 70 milliárd forintról 77 milliárd forintra emelkedett,
a Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön fejezet c) pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint:
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény a Hpt. 3. § alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, kivéve a jelen Termékleírás keretében igényelt kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokat;
„a Hitelprogram keretében kizárt az a Hiteligénylő és/vagy nem köthető Kölcsönszerződés és nem folyósítható Kölcsön olyan Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak” fejezetből törlésre került az alábbi mondat:
„amely mint költségvetési szerv, gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban)  rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll,”
a fedezettség elvárt mértéke %-os formában meghatározásra került,
a Biztosítékok köre a) és b) pontjába nem tartozó hitelcél esetén a fedezettség mértéke a tőkekitettség 100%-áról 50%-ra csökkent.
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a hitelkérelmek elbírálásakor a már korábban benyújtott, de a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése miatt tartaléklistára került igények kerülnek először elbírálásra. Tekintettel arra, hogy a felhívás esetében a beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a hitelkérelmek befogadását továbbra is szüneteltetjük.


GINOP-8.3.1-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése célú Hitelprogram

1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere
Jelen Útmutató a GINOP-8.3.1-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram (továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtott Kölcsönök kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a Termékleírásban, a kapcsolódó jogszabályokban, és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzatában foglalt részletes szabályok az irányadók.

2. Kapcsolódó jogszabályok
Az Útmutató az alábbi jogszabályokra, szabályozási eszközökre épül:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.);
- a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR);
- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény;
- a Bizottság 651/2014/EU rendelet (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (továbbiakban: a Bizottság 651/2014/EU rendelete);
- az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. dec. 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet);
- a Bizottság 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 3.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről;
- az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. dec. 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a "Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
- a Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról;
- 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről (272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet);
- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.)
- a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény;
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény;
- a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.);
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.);
- az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.);
- a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.);
- a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény;
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.);
- a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény;
- a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet;
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.);
- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet;
- a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet;
- a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet;
- a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény;
- a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet;
- a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2011. (VII. 20.) számú ajánlása a felülvizsgált nagykockázat-vállalási szabályozás értelmezéséről;
- a Magyar Nemzeti Bank 4/2014. (X. 22.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények ingatlanpiaci kockázatai mérséklésének elősegítésére;
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) korm, rendelet;
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;
- a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet;
- az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
A jogszabályok esetleges változásait figyelembe kell venni, a Hitelprogram előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal összhangban kell értelmezni.

Második rész: A Hitelprogram feltételrendszere
5. A Hitelprogram célja
A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

7. Kölcsönben részesíthető Végső Kedvezményezettek
A Kölcsönt
- egyéni vállalkozó,
- gazdasági társaság,
- szövetkezet
formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a Kölcsönszerződés megkötésekor is - akár külföldön lévő - Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartása alapján Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

9. A Kölcsön felhasználása
A kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:
1) Beruházási Kölcsön esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
- 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés,
- 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés,
- 3.310.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése,
- 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;
3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás. Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Projekt összes elszámolható költségének 2%-át
fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (1) bekezdése sezrinti készletek beszerzése. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30%-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható áfa nem finanszírozható.
2) Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:
- Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
- Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
- Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
- A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
- A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
- A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napot követő időpontra esik.

3) Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai Projektjei is Támogatásban részesülhetnek
- amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
- amennyiben a vállalkozás középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik.

4) Az alábbi turisztikai fejlesztési projektek is Támogatásban részesülhetnek:
- szálláshely-fejlesztés;
- vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
- nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
- tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
- a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
- üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.

5) Mobileszköz vásárlás:
Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
- TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható - az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
- TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
- TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás

Más TEÁOR tevékenységet folytató cégek szállítóeszköz, gépjármű beszerzése nem tiltott azzal, hogy személygépjámű beszerzése nem megengedett a Hitelprogram keretében.
- a támogatás kizárólag a Program keretében nem kizárt tevékenységek körében hasznosuljon,
- a hitel maximális összege az EUROTAX érték max. 80%-a,
- a vállalkozás erre jogosult képviselője nyilatkozattal támassza alá, hogy a gépjárművásárlás a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges,
- CASCO biztosítás megkötése szükséges, (az MFB Zrt. zálogjogosultsági feljegyzésével a biztosítási kötvényen, illetve szerződésen)
- a gépjárműnek meg kell felelnie az európai kibocsátási normáknak

A Hitelprogram keretében ugyanazon Projekt csak egyszer részesülhet Támogatásban.

10. Saját forrás
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a - kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20% -, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

11. Hiteldíjak
Kamat - 0%/év
Késedelmi kamat - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Kezelési költség - Nincs
Rendelkezésre tartási díj - Nincs
Előtörlesztési díj - Nincs
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj - Fennálló hitelösszeg 1,5%-a, de minimum 50 000 Ft
Egyéb költségek - A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

14. Törlesztés ütemezése
A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 15. napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. napján esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
Amennyiben nem történik meg a teljes Kölcsön lehívása, a le nem hívott tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések összegéből kerül levonásra, így a futamidő rövidül, és az utolsó törlesztőösszeg eltérhet a többitől.
Előtörlesztés megengedett. Az előtörlesztés esetére külön kamat, díj, illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a Kölcsönzerződéshez kapcsolódó esedékes költséget, összeget köteles megfizetni.
A Végső Kedvezményezett részéről már előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem vehető újra igénybe.
Az előtörlesztett összeg(ek)et a Bank - az alábbi bekezdésben meghatározott kivétellel - főszabály szerint az utolsó törlesztő részlet(ek) teljesítésére (csökkentésére) fordítja, ezáltal a Kölcsön futamideje lerövidül. Ez esetben a Közvetítő a futamidő pontos mértékéről az előtörlesztést követően írásban értesíti a Végső Kedvezményezettet.
A Végső Kedvezményezett előtörlesztési értesítőben foglalt, erre vonatkozó írásbeli kérelme esetén a Bank az előtörlesztett összegeket a hátralévő törlesztő részlet(ek) arányos csökkentésére fordítja, ezáltal a Kölcsön futamideje nem csökken. A Végső Kedvezményezett a Kölcsönszerződésben tudomásul veszi, hogy az általa előtörlesztett összegek jelen bekezdés szerinti elszámolására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az erre irányuló írásbeli kérelmét az előtörlesztési értesítés tartalmazza. Ez esetben a hátralévő törlesztő részlet(ek) pontos mértékéről a Bank az előtörlesztést követően, írásban értesíti az Adóst.

15. Biztosítékok
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
- ingatlan jelzálog,
- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),
- fizetési számla követelésen alapított óvadék ,
- gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe.
Zálogjog kikötése esetén szükséges azt elidegenítési- és terhelési tilalommal biztosítani, kivéve ez alól a készleten alapított zálogjog.
A Végső Kedvezményezett köteles a Kölcsön visszafizetésének fedezetéül szolgáló biztosítható vagyontárgyakat biztosítani, ennek érdekében a biztosítóval teljes körű vagyonbiztosítási szerződést kötni, amennyiben még nem rendelkezik vagyonbiztosítási szerződéssel. Amennyiben rendelkezik már biztosítási szerződéssel, de az nem felel meg a a Bank által támasztott követelményeknek, úgy köteles azt megfelelően módosítani. A vagyonbiztosítás összegének el kell érnie a vagyon Bank által elfogadott, a fedezetértékelés alapjául szolgáló értékét, illetve a vagyon biztosítható hányadának értékét. A Biztosítás alapján történő kifizetések esetére elő kell írni a Bank zálogjogosulti feljegyzését a biztosítási szerződésben/biztosítási kötvényen.
Fedezetként csak olyan biztosíték fogadható el, amely értékálló, likvid, piacképes és értékelhető eszköz, és jogilag érvényesíthető. Amennyiben a felajánlott biztosíték nem felel meg a fenti alapvető elvárásoknak, akkor az nem fogadható el biztosítékként. Ilyen például a nagyon egyedi, korlátozott célra felhasználható vagy jelentősen elhasználódott eszköz, illetve korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen ingatlan, ingóság.
Harmadik rész: Kedvezményes kamatozású hitel állami támogatással kapcsolatos feltételei

17. Állami támogatás
A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.
A Kölcsönt kizárólag az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12. 24., 1-8. o.) alapján lehet nyújtani.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
A támogatott kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A Végső Kedvezményezett minden támogatási formára és forrásra vonatkozóan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amennyiben más támogatott program keretében, illetve más támogatott eszköz révén támogatásban részesül.
Negyedik rész: Hitelfolyamat szabályozás

19. A hitelkérelem benyújtása
A Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik a Végső Kedvezményezettek. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.
A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé.
19.1 Pénzmosással kapcsolatos Végső Kedvezményezett-átvilágítási intézkedések elvégzése
Az intézkedések elvégzéséhez a Közvetítő el kell végezze a Végső Kedvezményezett Pmt. szerint átvilágítását. Ennek során a Pmt. által ügyfél-átvilágítási intézkedésekkel érintett személyekkel kapcsolatban (Végső Kedvezményezett, rendelkezésre jogosult, meghatalmazott, képviselő, tényleges tulajdonos) a Közvetítő ellenőrzi az ügyfelet.
A külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személynek (képviselő, meghatalmazott, rendelkezésre jogosult, vagy tényleges tulajdonos) ügyfélnyilatkozatot kell kitöltenie a kiemelt közszereplői státuszáról.
Nem köthető meg a kölcsönszerződés, ha a pénzmosással kapcsolatos Végső Kedvezményezetteket érintő ügyfél-átvilágítási intézkedések nem lettek végrehajtva, vagy azok elvégzéséhez a Végső Kedvezményezett nem járult hozzá.

20. Kölcsönszerződés megkötése
A Kölcsönszerződést és a - fizetésiszámla-követelésen óvadéki jogot alapító szerződés kivételével - a biztosítéki szerződéseket közokiratba kell foglalni. Ingó zálogjog kikötése esetén a zálogszerződést közokiratba foglaló közjegyző egyúttal rögzíti a hitelbiztosítéki nyilvántartásba a zálogkötelezett hitelbiztosítéki nyilatkozatát.
Amennyiben a zálogjog olyan ingóságra kerül megalapításra, amely felett a zálogkötelezett még nem bír rendelkezési joggal, úgy ezt követően a zálogkötelezett köteles a rendelkezési jog megszerzését és a zálogtárgyak azonosító adatait haladéktalanul - legfeljebb a tulajdonjog megszerzését követő 3 (három) napon belül - a közvetítőnek közjegyzői nyilatkozatba foglaltan (két hiteles kiadmány átadásával) bejelenteni. A zálogkötelezett köteles továbbá a tulajdonába kerülő ingóságok azonosító adatait a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni.
A közjegyző díját, beleértve a hitelbiztosítéki nyilatkozat díját a Végső Kedvezményezett fizeti a közjegyzőnek. A közokirat az aláírás napján lép hatályba.
A részletes hitelkérelmek feldolgozási ütemezése:
- Hitelkérelmek benyújtása: GINOP-8.3.1-16 kódszámú Hitelprogram kiírása szerinti a kérelem benyújtásának végső időpontja 2018. október 01. azzal, hogy a hiteligénylő tudomásul veszi, a folyósítás végső határideje 2018. december 31.
- Formai ellenőrzés: a hitelkérelem benyújtásától számított maximum 20 naptári nap.
- Tartalmi ellenőrzés, hitelbírálat és döntés: a hitelkérelem befogadásáról szóló értesítés dátumától számított maximum 60 naptári nap.
- Szerződéskötés: a szerződéskötési feltételek teljesítésétől számított maximum 30 naptári nap.

21. Folyósítás
A Végső Kedvezményezett a rendelkezésre tartási időszak alatt, de legkésőbb a rendelkezésre tartási időszak lejáratát megelőző 10. munkanpon délelőtt 10 óráig -a 2. számú mellékletben meghatározott formában és tartalommal adott Ügyfél Lehívási Értesítéssel igényelhet folyósítást (a folyósítási feltételek teljesítését követően) a Kölcsön terhére.
A Közvetítő az Ügyfél Lehívási Értesítés kézhezvételét követő legkésőbb 5. (ötödik) Munkanap végéig értesíti a Végső Kedvezményezettet, ha a folyósítás a Végső Kedvezményezett hibájából nem teljesíthető.
A szerződés szerinti rendelkezésre tartási időn túl kölcsön nem folyósítható. Az erre vonatkozó kérelmet a Közvetítőnek haladéktalanul vissza kell utasítania.
Az utolsó folyósításnak legkésőbb 2018. december 31-ig meg kell történnie.

22. A Kölcsön elszámolása, törlesztése
A Kölcsönnel összefüggésben felmerülő tőke, késedelmi kamat és költségek elszámolása, nyilvántartása, az MFB Zrt. feladata. Vita esetén az MFB Zrt. nyilvántartásában foglalt értékek az irányadók.
A fizetésre vonatkozó eseti értesítő leveleket a Közvetítő küldi meg a Végső Kedvezményezettnek, esedékesség előtt legalább 5 munkanappal. (Tőketörleesztési esedékességhez kapcsolódóan értesítő levél nem kerül kiállításra.)
A tőketörlesztés esedékessége és összege a Kölcsönszerződésben kerül meghatározásra.
Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónapban esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-831-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-versenykpessgnek-nvelse-cl-hitelprogram
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum