Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - kiemelkedő kutatási műhelyek programjaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása / GINOP-2.3.2-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
11/15/2017
Tárgymutató:
kutatási műhelyek programjaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése - stratégiai K+F műhelyek kiválósága / GINOP-2.3.2-15
Pályázhat:
magyarországi székhellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
- egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
- állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (GINOP-2.3.2-15 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=65479


FELHÍVÁS
a stratégiai jelentőségű, nemzetközi mértékkel is kiemelkedő kutatási műhelyek (kiválósági központok) önállóan vagy együttműködésben végzett kutatási programjainak és a kutatási programhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása érdekében

A Felhívás címe: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
A Felhívás kódszáma: GINOP-2.3.2-15
Magyarország Kormányának Felhívása a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a kutatási infrastruktúra megerősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítését. A cél elérését a Kormány kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok, intézetek támogatásával tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről az adott értékelési szakasz záró időpontjától számított 30 nap1 alatt dönt.
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 500 millió Ft - 2000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények megszületéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás indokoltságát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése” intézkedése jelenti (lásd még: "1.3 A támogatás háttere” fejezetben).
A Felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.
A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3) céljaihoz és szakosodási irányaihoz.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 - 80 db.
Amennyiben a GINOP-2.3.2 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, mely célkitűzései között szerepel a K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel, a hosszú távú együttműködésben végzett, életképes K+F projektek számának növelése. Magyarország meg kívánja valósítani a kiemelkedő kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését, illetve a szükséges háttér megteremtését.
A "Kiválóságot szolgáló K+I kapacitások megteremtése” intézkedés, az Európai Unió által meghatározott prioritásokkal összhangban, fókuszba helyezi a K+I infrastruktúra és kapacitás - a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében történő - megerősítését. A specifikus célhoz kapcsolódó intézkedés meg kívánja valósítani a kiemelkedő kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó, erodált kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését, valamint az ehhez szükséges háttér megteremtését. Az eredményesség döntően azon múlik, hogy a magas színvonalú kutatási-fejlesztési kapacitások (elsősorban infrastruktúra) kritikus tömegének létrejöttével lehetővé váljon a nemzetközi kiválósági együttműködésekbe (kiemelten: Horizont 2020) való megnövelt volumenű bekapcsolódás; és a két folyamat együtthatójaként növekedjen a kívánt kiválóság a kutatásban.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1173/2015. (III.24.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Kutatási tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.
b) Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez kapcsolódnak jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható.
c) Projekt előkészítési tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható.
d) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható.
e) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint. A tevékenység önállóan nem támogatható.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek9,
- egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
- állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.
A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma - a konzorciumvezetőt is beleértve - legfeljebb 4 lehet.
Konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2017. november 15-ig lehetséges.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. február 15.
- 2016. augusztus 8.
- 2017. április 18.
- 2017. november 15.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással10 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás11/futárposta-szolgáltatás12 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500 millió Ft, maximum 2 Mrd Ft.
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 200 millió Ft.
c) A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.
5.4 Előleg igénylése
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projektre megítélt támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít, mely az utófinanszírozású tevékenységekre, és az arra megítélt támogatási összeg vonatkozásában számítandó.

A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás (pdf, 677 kB) (Feltöltve: 2015-09-29)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum