Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága / VEKOP-2.3.2-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
08/27/2018
Tárgymutató:
stratégiai K+F műhelyek kiválósága / VEKOP-2.3.2-16
Pályázhat:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben ezek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek (a 651/2014 EU Bizottsági Rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek) minősülnek.
- 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó állami, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című (VEKOP-2.3.2-16 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:
A Felhívás 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,02 milliárd Ft-ra módosult.


FELHÍVÁS
a stratégiai jelentőségű, nemzetközi mértékkel is kiemelkedő kutatási műhelyek (kiválósági központok) önállóan vagy együttműködésben végzett kutatási programjainak és a kutatási programhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása érdekében

A Felhívás címe: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
A Felhívás kódszáma: VEKOP-2.3.2-16
Magyarország Kormányának felhívása a kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóintézmények, állami többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok számára a kutatási infrastruktúra megerősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció erősítését. A cél elérését a Kormány kormányzati kutatóintézmények, felsőoktatási intézmények és akadémiai kutatóintézmények támogatásával tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 200 millió Ft - 800 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, de maximum 800 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják,1 hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak nemzetközileg magasan jegyzett, kiemelkedő színvonalú kutatási eredmények megszületéséhez, kiválósági műhelyek ("center of excellence”) fenntartható működtetéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás célja és indokoltsága
A felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg, és fenntartható kiválósági központok ("center of excellence”) jöjjenek létre.
A felhívás indokoltságát a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program "Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása” intézkedése jelenti (lásd még: "1.3 A támogatás háttere” fejezetben).
A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)2 céljaihoz és szakosodási irányaihoz.
2 http://www.s3magyarorszag.hu/S3_es_kutatas_infrastrukturak_kormany_altal_elfogadott_verzio
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 - 20 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 12-i határozatában elfogadta a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot, mely célkitűzései között szerepel a K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel, a hosszú távú együttműködésben végzett, életképes K+F projektek számának növelése. Magyarország meg kívánja valósítani a kiemelkedő kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését, illetve a szükséges háttér megteremtését.
A "Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása” intézkedés, az Európai Unió által meghatározott prioritásokkal összhangban, fókuszba helyezi a K+I infrastruktúra és kapacitás - a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű kompetenciaközpontok támogatása érdekében történő - megerősítését. A specifikus célhoz kapcsolódó intézkedés meg kívánja valósítani a kiemelkedő kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) nemzetközi színvonalra történő fókuszált fejlesztését, az EU fejlettebb országaitól színvonalában elmaradó, erodált kutatási infrastruktúra kiválóságot előtérbe helyező erősítését, valamint az ehhez szükséges háttér megteremtését. Az eredményesség döntően azon múlik, hogy a magas színvonalú kutatási-fejlesztési kapacitások (elsősorban infrastruktúra) kritikus tömegének létrejöttével lehetővé váljon a nemzetközi kiválósági együttműködésekbe (kiemelten: Horizont 2020) való megnövelt volumenű bekapcsolódás; és a két folyamat együtthatójaként növekedjen a kívánt kiválóság a kutatásban.
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 1011/2016. (I.20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
a) Kutatási tevékenység (az 5.5 pontban megengedett elszámolható költségek szerint)
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetén nem releváns.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez kapcsolódnak
b) Projekt előkészítési tevékenység
c) Projektmenedzsment tevékenység
d) Szolgáltatás igénybevétele tevékenység
e) Nyilvánosság biztosítása
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben ezek a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek (a 651/2014 EU Bizottsági Rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek) minősülnek.
- 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó állami, egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumi formában is lehetőség van.
Támogatást igénylő - és konzorcium esetén konzorciumi tag - kizárólag az lehet, aki rendelkezik a Közép-magyarországi régió területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma - a konzorciumvezetőt is beleértve - legfeljebb 4 lehet.
Konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi együttműködési megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 26-tól 2018. augusztus 27-ig lehetséges.
Az alábbi határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. szeptember 19.
- 2016. november 14.
- 2017. április 18.
- 2018. július 25.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással12 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás13/futárposta-szolgáltatás14 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján kerülnek elbírálásra standard kiválasztási eljárásrenddel, szakaszos elbírálással. A kérelmek benyújtásának határnapjait jelen Felhívás 4.3. a) pontja tartalmazza.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. A Döntés-előkészítő Bizottság a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál, - és a támogatási keret függvényében - döntési javaslatot fogalmaz meg az Irányító Hatóság vezetője számára 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete 43.2. pontjában foglaltak szerint. Amennyiben a támogatható projektek számára megítélt támogatás kevesebb, mint a felhívás támogatási kerete, úgy a felhívás nyitott marad, és a következő határnapig benyújtott támogatási kérelmek értékelése következik.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.
A támogatási kérelmek az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével kell, hogy rendelkezzenek. Ezen KFI szempontú támogató vélemény még nem jelent garanciát a támogatási igény pozitív elbírálására.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-232-16-stratgiai-k-f-mhelyek-kivlsga
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum