Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása / VP5-8.4.1.-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
02/01/2018
Tárgymutató:
erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása / VP5-8.4.1.-15
Pályázhat:
erdőgazdálkodók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című (VP5-8.4.1-16 kódszámú) felhívás.
A módosítás a felhívás 7. További információk pontját érinti.


FELHÍVÁS

A felhívás címe: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
A felhívás kódszáma: VP5-8.4.1.-15.
Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciál helyreállításának támogatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a kockázat-megelőzés és - kezelés előmozdítását, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítását, az erdők megfelelő ökológiai teljesítőképességének fenntartását és fejlesztését.
A cél elérését a Kormány az erdészeti hatóság által a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (továbbiakban Evt.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzések lefolytatását követő 30 napon belül dönt;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1.A Felhívás indokoltsága és célja
A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák - az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve - és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása.
Az erdőtüzek vagy egyéb abiotikus károsítások által károsodott erdőpotenciál helyreállítása jelentős költséggel terheli az erdőgazdálkodót. Csak olyan káresemények esetén nyújtható be a támogatás, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 37 § szerint előírt bejelentési kötelezettségének, és a károsodás mértéke az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) által igazoltan eléri a meghatározott mértéket.
1.2.A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
6 783 558 439 Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.
1.3.A támogatás háttere
"Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg.”

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
További információ a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálatain vagy az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés is - összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1.Támogatható tevékenységek bemutatása
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 24. cikkében foglaltak szerint.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A támogatás az Evt. hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe a felhívásban meghatározott részletes szakmai feltételek szerint.
1.) A támogatás az erdőgazdálkodási potenciál
a. helyreállítási alaptámogatásból,
b. kiegészítő támogatásból áll.
Az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján kiegészítő támogatás adható a következő tevékenységek elvégzésére:
- 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése; vagy
- 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése.
A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe
2.) Nem igényelhető támogatás:
- tőrevágással, sarjaztatással történő erdő-helyreállításra,
- karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre;
- fás szárú energetikai célú ültetvényre;
- 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
- az árvíz által az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján készült Erdőrendezési útmutató szerinti, "nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren” keletkezett kár után - Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és gyakorlótér területére.
Nem nyújtható továbbá támogatás:
- az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott, mezőgazdasági vonatkozású tevékenységre,
- káresemény miatt bekövetkezett bevételkiesés ellentételezésére.
- továbbá nem nyújtható támogatás a fizikailag már befejezettnek minősülő projektekre.
A kérelem elbírálása az Országos Erdőállomány Adattárnak az egységes kérelem benyújtási időszak utolsó napja szerinti aktuális adatai alapján történik.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF szerinti esetek.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. Támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül jogosult - egységes kérelem keretén belül - a támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására, a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően.
2. A támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylést elektronikus úton, az egységes kérelem keretében kell benyújtani.
a) Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.
b) A támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés alapján hozott támogatói okirat kiadása egyúttal nem jelent kifizetésre való jogosultságot is.
c) A támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
3. A támogatási kérelemhez - egyúttal kifizetési igényléshez elektronikusan csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
4. A támogatási kérelemhez - egyúttal kifizetési igényléshez mellékelni kell
a) a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet, melyen fel kell tűntetni a károsodott terület rajzát
b) a padka, rőzsefonat, talajfogó gát pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását, valamint - abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések károsodott területnek csak bizonyos részét érintik - az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, az (a) pontban előírt erdészeti nyilvántartási térképet
c) tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolatát, amennyiben a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást nem folytatott le, tűzeseti hatósági bizonyítványt.
d) az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, az erdőgazdálkodási potenciál károsodásának mértékéről.
e) az erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása alatt az első kivitel vagy pótlás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolatát;
f) károsodott, természetben lehatárolható rész-erdőrészletek esetében a kérelmezett területek, határvonalai külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben, legalább 5 méteres pontossággal meghatározott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegyzőkönyv másolati példányát.

5. Egy támogatási kérelemben - egyúttal kifizetési igénylésben több típusú természeti katasztrófa által okozott erdőkár után is igényelhető támogatás.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57509
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum