Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése - Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésének támogatása / VP5-8.3.1-17
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/03/2019
Tárgymutató:
erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése / VP5-8.3.1-17
Pályázhat:
erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
A 3.5.1. A projekt megkezdése fejezetből törlésre került az az előírás, hogy a támogatást igénylők csak a Támogatói Okirat kézhezvételét követően kezdhetik meg a támogatott tevékenységet.
Az 5.1 A támogatás formája fejezetben megváltoztak a kifizetési igénylés benyújtásának szabályai.


FELHÍVÁS
Az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésének támogatása érdekében.

A Felhívás címe: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
A Felhívás kódszáma: VP5-8.3.1-17
Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdőtüzek, a természeti katasztrófák és a katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésének támogatása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, a kockázat-megelőzés és - kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A klímaváltozás jelentős és egyre fokozódó abiotikus kockázatokat eredményez. Ezek részben előre jelezhetően, részben katasztrófa jelleggel bekövetkező folyamatok, amelyekhez alkalmazkodni, illetve bekövetkezésük esetében az ökológiai potenciált fenntartani csak hosszú távú fejlesztéspolitikai beavatkozásokkal lehetséges.
Hazánkban az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb az aszály, amely a tűzveszély növekedésével is együtt jár, így nagyobb figyelmet kell fordítani a tűz megelőzésére is, amely által növelhető az erdőgazdálkodás biztonsága. A megelőzési tevékenyég nemcsak költséghatékonyabb, mint a kárelhárítás és kárfelszámolás, hanem az ökológiai -, természeti károk minimalizálására is alkalmas.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5. vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
A felhívás által támogatott tevékenységek az 5E fókuszterület megvalósulásához járulnak hozzá.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,74 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól-16:00-ig, pénteken 8:30-tól 14:00-ig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013 EU rendelet 24. cikkében foglaltaknak megfelelően.
Jelen felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
1.) Tűzpászták esetén:
a) "A" típusú keskeny tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;
b) "B" típusú járható tűzpászta kialakítása vagy fenntartása;
c) "C" típusú széles tűzpászta kialakítása vagy fenntartása.
2.) Víznyerőhely esetén:
a) "A" típusú víznyerőhely kialakítása:
aa) vízzáró talaj alkalmazása;
ab) egyéb szigetelés alkalmazása.
b) "B" típusú víznyerőhely kialakítása:
ba) vízzáró talaj alkalmazása;
bb) egyéb szigetelés alkalmazása.
c) "C" típusú víznyerőhely kialakítására:
ca) vízzáró talaj alkalmazása;
cb) egyéb szigetelés alkalmazása.
3.) Fenyő fő-fafajú állományok tisztításából származó fenyő tisztítási anyag eltávolítása.
4.) Tuskósorok lehordásának támogatása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF-ban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
A támogatást igénylő nem jogosult a támogatás igénybevételére, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén kizárásra került a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt.
Az erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás esetében nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2017. április 3.-2019. április 3. között
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2017. május 3.
- 2017. június 5.
- 2017. július 5.
- 2017. október 5.
- 2018. január 2.
- 2018. április 2.
- 2018. július 3.
- 2018. október 3.
- 2019. január 3.
- 2019. április 3.
2.) A támogatási kérelemhez csatolni kell a jelen felhívás 6.1 fejezetében felsorolt dokumentumokat.
3.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
4.) A támogatás a kérelmezett tevékenység megvalósítási helyét képező részlet azonosító(k), a tűzpásztával közvetlenül határos védendő erdőrészlet azonosítók, a kérelmezett tevékenység, valamint az igényelt mennyiség megadásával igényelhető.
5.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az adott értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének, az értékelési határnapig benyújtott utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
6.) Jelen felhívás esetében egy támogatást igénylő értékelési határnaponként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
7.) A támogatási kérelem Magyar Államkincstár (továbbiakban: Államkincstár) általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-831-17-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-megelzse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum