Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása / MAHOP-5.3.1-2016
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/23/2020
Tárgymutató:
halászati és akvakultúra-termékek piac-szervezésének javítása / MAHOP-5.3.1-2016
Pályázhat:
1. Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozásának támogatása esetében:
Akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezeteknek, termelői szervezetek társulásainak, vagy ágazatközi szervezeteknek a létrehozásával megbízott, halászati és akvakultúra-termékeket előállító természetes személy vagy jogi személy.
2. Új piacok felkutatásának és a forgalomba hozatali feltételek javításának támogatása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek minőség javításának és a hozzáadott érték emelésének támogatása esetében:
Akvakultúra termelő, feldolgozó, valamint akvakultúra termékeket forgalmazó mikro, kis- és középvállalkozások és természetes személyek, továbbá akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból társfinanszírozott MAHOP-5.3.1-2016 „A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” című felhívás vonatkozásban a felhívás 4.3. pontjában meghatározott támogatási kérelmek benyújtási határidejére tekintettel és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2020. július 23. napján 00 órától lezárja.
A kitöltőprogram a későbbiekben módosul.


FELHÍVÁS
A halászati és akvakultúra-termékek piac-szervezésének javítására és a hal-marketing támogatásának megvalósítására

A Felhívás címe: A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása
A Felhívás kódszáma: MAHOP-5.3.1-2016
Magyarország Kormányának Felhívása a halászati és akvakultúra termékek piac-szervezésének javítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a halászati és akvakultúra ágazat versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a termelői és ágazatközi szervezetek, akvakultúra vállalkozások és természetes személyek együttműködésével tervezi megvalósítani.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 1 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, az akvakultúra ágazatra vonatkozó célok eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (a továbbiakban: MAHOP) meghatározott 5.3.1 intézkedés céljai:
1. Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozása.
2. Új piacok felkutatása és a forgalomba hozatali feltételek javítása.
3. A minőség javítása és a hozzáadott érték emelése.
A felsorolt célok teljesülése az akvakultúra termeléshez és a feldolgozáshoz kapcsolódó valamennyi intézkedésre hatással van, ezáltal hozzájárul a halfogyasztás növekedéséhez.
Magyarország éves átlagos halfogyasztása 2013-ban uniós módszertan szerint számolva 5,1 kg/fő volt. Ezzel az értékkel hazánk az Európai Unió tagállamai körében az utolsó helyen áll. Az uniós átlag ebben a tekintetben meghaladja a 23 kg-ot. 2023-ra a hazai halfogyasztás átlagos növekedésének célértéke 1 kg/fő. Ennek érdekében az intézkedés a halászati és akvakultúra termékekre irányuló piaci értékesítés ösztönzését, új piacok felkutatását, a forgalomba hozatali feltételek javítását kívánja támogatni. Magyarország kiemelt célkitűzése a jó piaci potenciállal rendelkező új fajok felkutatása, forgalomba hozatala és a piacban elfoglalt helyének biztosítása. Környezettudatos fejlesztésként megjelennek az alacsony negatív környezeti hatást kiváltó módszerekkel előállított akvakultúra-termékek vagy ökológiai termelésből származó akvakultúra-termékek, hozzájárulva ezzel az erőforrás-hatékonysághoz és a fenntarthatósághoz.
A halászati és akvakultúra termékek minőségének javítása és a hozzáadott érték emelése a fogyasztói igények magasabb szintű kielégítését eredményezi, mellyel megvalósul a piac bővítése, és a vállalkozások számára magasabb jövedelemforrást biztosít, hozzájárulva a nemzeti és az Unió gazdasági potenciáljának javításához.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 400 235 733 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban: ETHA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az elszámolható költségek 50%-a támogatható, amelynek 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. december 7. napján elfogadott MAHOP keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan a Felhívás 4.1 pontjában meghatározott támogatást igénylők számára az Európai Parlament és a Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU (2014. május 15.) rendeletének (a továbbiakban: ETHA rendelet) 68. cikk a)-c) pontjai alapján:
1. Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozása.
2. Új piacok felkutatásának és a forgalomba hozatali feltételek javítása.
3. A minőség javításának és a hozzáadott érték emelése.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szervezetek létrehozásának támogatása esetében:
Akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezeteknek, termelői szervezetek társulásainak, vagy ágazatközi szervezeteknek a létrehozásával megbízott, halászati és akvakultúra-termékeket előállító természetes személy vagy jogi személy.
2. Új piacok felkutatásának és a forgalomba hozatali feltételek javításának támogatása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek minőség javításának és a hozzáadott érték emelésének támogatása esetében:
Akvakultúra termelő, feldolgozó, valamint akvakultúra termékeket forgalmazó mikro, kis- és középvállalkozások és természetes személyek, továbbá akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő akvakultúra termelő, feldolgozó, akvakultúra termékeket forgalmazó vagy értékesítő tevékenységéből származó éves nettó árbevétele meghaladja a teljes éves nettó árbevételének 50%-át. Ezt könyvelői nyilatkozattal szükséges igazolni.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma nincs összhangban a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal;
- aki vagy amely a jelen - MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú - Felhívás keretében már részesült támogatásban.
- akinek vagy amelynek az ETHA rendelet 10. cikke alapján a támogatási kérelme nem fogadható be.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében, az 1. célterület kivételével célterületenként több támogatási kérelmet is benyújthat. A támogatási kérelmeket célterületenként szükséges benyújtani a célterület megnevezésével a projekt részletes leírásában.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 20. napjától 2021. április 22. napig van lehetőség. Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 22.
2017. augusztus 22.
2017. november 22.
2018. február 22.
2018. május 22.
2018. augusztus 22.
2018. november 22.
2019. február 22.
2019. április 22.
2019. július 22.
2019. október 22.
2020. január 22.
2020. április 22.
2020. július 22.
2020. október 22.
2021. január 22.
2021. április 22.
A támogatási kérelem benyújtásának módja:
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
MAHOP Irányító Hatóság
1357 Budapest, Pf. 6.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft.
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható.
https://www.palyazat.gov.hu/mahop-531-2016-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum