Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatása
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2021
Tárgymutató:
kistelepülési üzletek támogatása
Pályázhat:
a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében
a kistelepülési üzletek támogatása

62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya, költségvetési támogatás célja, forrása, és a lebonyolító szerv kijelölése
1. § (1) A kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
(2) A költségvetési támogatás forrása a 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoporton meghatározott keretösszeg, a 2022. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés Magyar Falu Program előirányzatán meghatározott keretösszeg.
(3) Az e rendelet szerinti költségvetési támogatással kapcsolatos lebonyolító szervi feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: lebonyolító szerv) látja el. A lebonyolító szerv a feladatait a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.

2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja, és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,
3. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás,
5. egyetemes postai szolgáltatás: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 6. §-a szerinti szolgáltatás,
6. egyetemes postai szolgáltató: a Postatv. 18. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet,
7. elektronikus út: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus forma,
8. elszámolható költség: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti költség,
9. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerint megtakarított energiamennyiség,
10. felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység,
11. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti növekedés,
12. forgalmazás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 5. pontja szerinti tevékenység,
13. főtevékenység: az a tevékenység, amelyből a támogatás igénylőjének a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele származott,
14. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,
15. gazdasági társaság: a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társaság,
16. gyógyszer: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 67. § (2) bekezdése szerinti, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által gyógyszertáron kívül is forgalmazhatóként engedélyezett gyógyszer,
17. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
18. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás,
19. kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv. 2. § 13. pontja szerinti tevékenység,
20. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozás,
21. kistelepülés: a Belügyminisztérium által nyilvántartott, a támogatási kérelem benyújtása évének vagy azt megelőző év január 1-jén 2000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező település,
22. kisvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozás,
23. költségvetési támogatás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pontja szerinti támogatás,
24. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
25. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,
26. napi fogyasztási cikk: a Kertv. 2. § 18a. pontja szerinti fogyasztási cikk,
27. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: a Kertv. 2. § 18b. pontja szerinti üzlet,
28. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,
29. postai közreműködő: a Postatv. 2. § 33. pontja szerinti gazdálkodó szervezet,
30. saját forrás: a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósításához biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázat útján és egyedi döntéssel nyújtott támogatás, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozás nem számít be,
31. súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 99. pontja szerinti munkavállaló,
32. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
33. szövetkezet: a Polgári Törvénykönyv szerinti szövetkezet,
34. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve,
35. támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
36. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány,
37. új vállalkozás: az a vállalkozás, amely nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, vagy olyan támogatásra jogosult, amely az e rendelet hatálybalépését megelőző 12 hónapon belül jött létre,
38. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott épület, épületrész vagy helyiség.

II. Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELTÉTELEI
3. A költségvetési támogatásban részesíthetők köre
3. § (1) E rendelet alapján költségvetési támogatás nyújtható
a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában üzlet alatt a támogatás igénylője által megjelölt kistelepülésen az üzlet kialakításának helyt adó ingatlant is érteni kell, ha a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatott tevékenység - ide nem értve a 4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználását - megvalósulását követően haladéktalanul megszerzi az üzlet működtetéséhez szükséges működési engedélyt, vagy az üzlet üzemeltetésére irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenti.
4. A támogatható tevékenységek
4. § (1) A költségvetési támogatás kistelepülésen működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához, fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges foglalkoztatási költségek csökkentéséhez igényelhető az e rendeletben meghatározottak szerint.
(2) Költségvetési támogatás nyújtható
a) az üzlet
aa) külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is,
ab) bővítésére, építésére,
ac) akadálymentesítésére,
b) a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,
c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire,
d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez,
e) az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre - kivéve a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság felügyelő bizottsági tagság tevékenység ellátására - irányuló jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.
(3) Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.
5. § (1) A költségvetési támogatás mértéke
a) a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység esetében az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 000 000 forint,
b) a 4. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott tevékenység esetében az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 000 000 forint,
c) a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység esetében legfeljebb a vételár 50%-a, de legfeljebb 5 000 000 forint,
d) a 4. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység esetében legfeljebb a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek adott évre számított összege azzal, hogy az e rendelet hatálybalépésének évében, és az azt követő évben legfeljebb két fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás, ezt követően legfeljebb egy fő tekintetében igényelhető a támogatás a 29. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartási időszak végéig.
(2) Ha a III. Fejezetben meghatározott állami támogatási szabályok az (1) bekezdésben meghatározott intenzitási mértéknél alacsonyabb mértékű intenzitásról rendelkeznek, akkor a III. Fejezetben meghatározott állami támogatási jogcímek rendelkezései az irányadóak a támogatási intenzitás és a támogatási összeg megállapításánál.
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/dokumentumok/62_2021_II_12_korm_rendelet.pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum