Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram / GINOP-8.8.1-17
Kiíró:
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/30/2021
Tárgymutató:
Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram / GINOP-8.8.1-17
Pályázhat:
devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó vállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram / GINOP-8.8.1-17

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram
Azonosító jel: GINOP-8.8.1-17
Termékleírás
Hitelprogram keretösszege
3,17 milliárd forint.
Hitelprogram célja
A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai, valamint társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.
Kölcsön típusa
Éven túli lejáratú Kölcsön.
Kölcsönfelvevők köre
A Hitelprogram keretében Kölcsönre jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó vállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek.
A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely - az adott esetben külföldön lévő - Partner- és Kapcsolódó vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek hiányában a Kölcsönigénylő, valamint a Kölcsönigénylő - adott esetben külföldön lévő - Partner- és Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint
- az 1. pont szerinti vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak esetében Mikrovállalkozásnak,
- a 2. pont szerinti társadalmi vállalkozások esetében Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak minősül. A Hitelprogramban Konzorciumok nem igényelhetnek Kölcsönt.
1. Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásaira vonatkozó további feltételek:
A Kölcsön igénybevételére az 1.1-1.3. pontok valamelyikének megfelelő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó vagy Egyéni Cég jogosult.
1.1. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amelynek
- egyszemélyes Gazdasági Társaság és Egyéni Cég esetében alapító tulajdonosa,
- társas vállalkozás esetében a többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy ha nincs többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, akkor minden tulajdonosa,
- Egyéni Vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenységet megkezdő természetes személy a kölcsönigény benyújtását megelőző 6 (hat) hónapban legalább 1 (egy) hónapig nem rendelkezett munkaviszonnyal, azaz munkanélküli vagy inaktív volt és a kölcsönigény benyújtása előtt nem volt többségi tulajdoni részaránya és nem vett részt személyes közreműködőként gazdasági társaságban, illetve nem folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet (a státusz nyilatkoztatása, igazolása a lentebb meghatározott szerint történik). A kölcsön igénylésére a gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozás alapításától számított maximum 5 (öt) hónapig van lehetőség. Egy munkanélküli/inaktív csak egy Kölcsönigénylő vállalkozás alapításában vehet részt, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében értelmezhető. A vállalkozást alapító munkanélkülinek/inaktívnak vállalnia kell, hogy a Kölcsönigénylő vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz. A kölcsönigénylés további feltétele, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor a Kölcsönigénylő vállalkozást létrehozó munkanélküli/inaktív más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve más vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonos, valamint más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
A munkanélküli vagy inaktív státusz nyilatkoztatása, igazolása az alábbiak szerint történik: Munkanélküli a hiteltermék esetén: az a gazdaságilag aktív személy, aki
a) a kölcsönkérelemben tett nyilatkozata alapján az 1.1. pontban meghatározott időszakban 1 (egy) hónapig nem állt munkajogviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 4 (négy) hét folyamán aktívan keresett munkát, és nyilatkozata szerint legfeljebb 2 (kettő) héten belül munkába tudna állni, továbbá benyújtja a kölcsönkérelem benyújtásától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiállított nyugdíjbiztosítási adatokat tartalmazó igazolást, vagy
b) álláskeresőként történő regisztrálása, nyilvántartásba vétele megtörtént és erről benyújtja az illetékes megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának az álláskeresői jogviszony fennállásáról szóló a kölcsönkérelem benyújtásától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi igazolását.
A Kölcsönigénylő vállalkozás alapítása előtti munkanélküliség esetén a kölcsönkérelemben kell nyilatkozni a feltételek teljesüléséről.
Inaktív: gazdaságilag nem aktív személy, aki inaktív kereső vagy eltartott.
- Inaktív kereső: a kölcsönkérelem időpontjában keresőtevékenységet nem folytató, de keresettel, jövedelemmel rendelkező személy, így
a) gyermekgondozás (nevelés) címen ellátásban részesülők,
b) szociális ellátásban részesülők (ápolási díjban részesülők, szociálisan segélyezettek),
c) hozzátartozói jogon folyósított ellátásban részesülők (pl. árvaellátás),
d) saját jogú nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban, járadékban részesülők,
e) vagyonukból vagy egyéb nem munkával kapcsolatos jövedelemből élők (pl. tulajdon bérbeadás, kamatjövedelem, albérlőtartás).
- Eltartott: az a személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és megélhetéséről magánszemély vagy intézmény gondoskodik, így
f) 18 éves és idősebb, nappali tagozaton nem tanuló eltartottak, köztük álláskeresőként regisztrált, nyilvántartásba vett háztartásbeliek.
A Kölcsönigénylő vállalkozás alapítása előtti inaktivitás esetén a kölcsönkérelemben kell nyilatkozni a feltételek teljesüléséről, valamint az alábbi dokumentumo(ka)t is be kell nyújtani a kölcsönkérelem mellékleteként:
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedelemigazolását, és
- az a)-d) esetben a pénzbeli ellátásról szóló határozatot, foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében az illetékes kormányhivatal igazolását,
az f) esetben háztartásbeli státusz esetén a lakóhely szerint illetékes önkormányzat erről szóló igazolását. 
1.2. Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozás, amely a kölcsönkérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatal/álláskereső személy rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal. Egy tanúsítvánnyal rendelkező fiatal/álláskereső személy csak egy Kölcsönigénylő vállalkozás alapításában vehet részt, továbbá társas vállalkozás létrehozása esetén többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját, amennyiben az adott jogi forma esetében értelmezhető. A vállalkozást alapító fiatalnak/álláskeresőnek/ vállalnia kell, hogy a Kölcsönigénylő vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz. A kölcsönigénylés további feltétele, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor a Kölcsönigénylő vállalkozást létrehozó fiatal/álláskereső személy más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve más vállalkozásban nem lehet egyedüli vagy többségi tulajdonos, valamint más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
1.3. Kölcsönigénylésre jogosult a vállalkozóvá válás érdekében a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően, de legkorábban, a 2010. évben támogatásban részesült vállalkozás, amely a korábbi támogatás tényét az alábbi dokumentumok valamelyikével tudja igazolni:
- támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása keretében,
- támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban keretében,
- támogató okirat a GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása keretében,
- támogatói okirat a GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása keretében,
- támogatói okirat a GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatási keretében,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozóvá válás támogatásához,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozás indításának támogatására.2
2. Társadalmi vállalkozásokra vonatkozó további feltételek:
Legalább 1 (egy) teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, a társadalmi vállalkozásokra jellemző működést bemutató Mikro-, Kis- és Középvállalkozás, jogi forma szerint nonprofit szervezet - azaz egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság - vagy szociális szövetkezet, amely a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése kiemelt projekt minősítési és - szükség esetén - felkészítési folyamatán részt vett, és ezt a GINOP-5.1.2-15 kiemelt projektgazda által, 2016. október 25-i dátumot követően kiadott megfelelőségi nyilatkozat vagy minősítő tanúsítvány aláírt példányának bemutatásával igazolni tudja.
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit és civil szervezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét. A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.
Hitelprogramból kizártak köre
A) A Hitelprogramból kizárt az a Kölcsönigénylő,
1) amennyiben a vállalkozás
- valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cége és/vagy kapcsolt vállalkozása a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően 2 (kettő) évben csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt állt vagy jelenleg áll, továbbá;
- valamely kapcsolt vállalkozása, vagy valamely legalább 20% vagy 20%-ot meghaladó tulajdoni résszel rendelkező tulajdonosának többségi tulajdonában lévő cégei és/vagy kapcsolt vállalkozása(i) ellen a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően 2 (kettő) évben végrehajtási eljárás indult vagy jelenleg folyamatban van;
2) amennyiben a vállalkozás egyéni vállalkozó úgy
- rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
- rendelkezik olyan társaságban többségi tulajdonjoggal vagy cégképviseleti jogosultsággal, amely végrehajtási eljárás alatt áll és az eljárás indításakor a többségi tulajdonjog vagy a cégképviseleti jogosultság fennállt;
3) amely a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4) amely gazdaságilag potenciálisan nem életképes;
5) amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
6) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a finanszírozási döntés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatott tett;
7) amellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
8) amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
9) amely jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
10) amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, azaz
11) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
12) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
13) nem minősül átlátható szervezetnek;
14) amely, vagy amelynek kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában;
15) amely, vagy amelynek kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában;
16) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll;
17) amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van;
18) amelynek harmadik személy felé olyan kötelezettsége áll fenn, amely a Kölcsönnel létrejött Projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
19) amely Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
20) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
21) ha a Kölcsönigénylő, ill. annak kapcsolt vállalkozása adószáma szankciós jelleggel törölve van.
22) amennyiben a projekt megvalósítási helyszíne nem alkalmas, illetve a kölcsönkérelem során nem kerül bemutatásra, hogy a projekt eredményeképpen hogyan fog alkalmassá válni a megvalósítási helyszín.
B) Az Állami Támogatási szabályok szerinti kizárások
B/1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:
1) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, a 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott támogatás;
2) az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez nyújtott támogatás;
3) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott támogatás a következő esetekben:
4) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
5) amennyiben a támogatás feltétele, hogy azt teljesen vagy részben továbbítsák az elsődleges termelőknek;
6) a harmadik országokba vagy az európai uniós tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
7) az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatás;
8) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Amennyiben egy vállalkozás a B/1) rész 1)-3) pontjában említett kizárt ágazatokban is tevékenykedik, támogatás a részére csak abban az esetben nyújtható, ha megfelelő eszközökkel - például a tevékenységek szétválasztásával vagy a költségek megkülönböztetésével - biztosított, hogy az ezen kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatásban.
B/2) A B/1) részben foglaltakon kívül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:
1) olyan vállalkozás részére, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható;
2) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás számára teherszállító jármű megvásárlása céljából nyújtott támogatás. Nem tekinthető árufuvarozási szolgáltatásnak az olyan integrált szolgáltatás nyújtása, amelyben a tényleges szállítás csupán egy elemet képvisel: ilyenek például a költöztetési, postai vagy futárszolgáltatás, illetve a hulladékgyűjtési és feldolgozási szolgáltatások;
3) amely egy és ugyanazon vállalkozásként a rendeletben meghatározott összeghatár felett az ott meghatározott időtartamon belül részesült, illetve részesülne csekély összegű támogatásban.
B/3) A B/1) részben írtakon kívül a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, valamint nem nyújthatók az alábbi támogatások:
1) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárásának elősegítésére nyújtott támogatás;
2) olyan vállalkozás, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
3) a kölcsönkérelem benyújtása napját követő napot megelőzően megkezdett projekthez nyújtott támogatás. A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján a kölcsönkérelem vonatkozásban jóváhagyó jellegű Támogatásra Vonatkozó Döntés csak akkor hozható, ha a Kölcsönigénylő a hitelkérelmét legkésőbb a Projekt Megkezdése előtti napon benyújtotta;
4) nem részesíthetők regionális beruházási támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:
- acélipari tevékenység;
- hajógyártási tevékenység;
- szénipari tevékenység;
- szintetikusszál-ipari tevékenység;
- a szállítási ágazat a kapcsolódó infrastruktúrával együtt,
- energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházás;
5) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
6) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
7) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
8) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége,
9) abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 (kettő) évben
- a támogatást igénylő vagy a vele egy vállalatcsoportba tartozó jogalany azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
10) szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
11) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel.
C) A Hitelprogram vonatkozásában nem nyújtható Kölcsön(,)
1) potenciálisan gazdaságilag nem életképes projektek finanszírozására;
2) Vissza Nem Térítendő Támogatás előfinanszírozására, valamint Vissza Nem Térítendő Támogatás nem használható fel a Kölcsön törlesztésére;
3) a Végső Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására;
4) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. §-a alapján nyújtott vagy igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, kivéve a jelen Termékleírás keretében igényelt kölcsön előfinanszírozására szolgáló pénzügyi szolgáltatásokat;
5) üzletrész, részvény és más társasági részesedés vásárlására;
6) a kölcsönkérelem benyújtása napját követő napot megelőzően megkezdett projekt finanszírozására;
7) a hiteldöntés napján fizikailag már lezárt (befejezett) vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott projekt finanszírozására;
8) a Kölcsönigénylő (Végső Kedvezményezett) vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, e személyek Közeli Hozzátartozóitól, valamint
9) mezőgazdasági termelő vállalkozás - azaz olyan természetes vagy jogi személy, amelynek a kölcsönkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy Egyéni Vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik - projektje finanszírozására;
10) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítására irányuló projektek finanszírozására;
11) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházások finanszírozására;
12) repülőtéri infrastrukturális beruházások finanszírozására, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;
13) amennyiben a támogatás célja az alábbi üzleti tevékenységek valamelyikének finanszírozása:
14) illegális gazdasági tevékenység (azaz olyan termelési, kereskedelmi vagy egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok vagy szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását);
15) dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;
16) bármilyen típusú fegyver vagy lőszer gyártásának vagy kereskedelmének finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai művelet;
17) kaszinó és annak megfelelő vállalkozás;
18) online szerencsejáték és online kaszinó;
19) pornográfia és prostitúció;
20) atomerőmű leállítása és építése;
21) olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti 1)-7) pontokban említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése.
Az elszámolt kiadási tételekre - azaz a Projekt összes elszámolható költségére - vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó (pl.: Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét.
D) A Hitelprogramban való részvétel további kizáró feltételei:
1) A Végső Kedvezményezett mesterségesen teremti meg a Kölcsönhöz való jogosultság feltételeit.
A Hitelprogram keretében nem támogathatók a több Kölcsönszerződésen keresztül finanszírozott, azon egymásra épülő, egymással összefüggő tevékenységek, amelyeket összességükben megítélve egy projekt keretében valósítana meg a Végső Kedvezményezett, de a Termékleírásban maximálisan igénybe vehető kölcsönösszeg miatt csak a projekt feldarabolásával tudna a maximálisan meghatározott kölcsönösszegnél nagyobb Kölcsönhöz jutni.
Nem fizethető Támogatás olyan Végső Kedvezményezett ügyletének esetében, amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket annak érdekében, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson. Továbbá nem fizethető Kölcsön olyan Végső Kedvezményezett részére, amelynek kapcsolódó támogatásban részesülő projektjéről megállapították, hogy funkcionálisan önállótlan vagy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a Hitelprogramban elérhető maximális kölcsönösszegnél nagyobb összegű Kölcsönhöz jusson.
Nem tekinthetők funkcionálisan önállónak azok a projektek, amelyek egyazon projekt gyártási vagy műszaki folyamatainak vagy egy Ingatlan mesterséges felosztása/részekre bontása révén jöttek létre. A projektfeldarabolás gyanújának vizsgálata során részletesen értékelni szükséges, hogy miként járul hozzá minden egyes tevékenység külön-külön az adott prioritási tengely céljainak megvalósításához. Amennyiben ezen egyedi hozzájárulás nem bizonyítható, a projektek nem minősülnek önálló műveletnek.
2) Pénzügyi tranzakciók tilalma
A kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az Ingatlan vásárlását is) a Hitelprogram keretében nem finanszírozható, mivel az nem tekinthető hozzáadott értéket létrehozó életképes gazdasági tevékenységnek.
Ilyen pénzügyi tranzakciónak minősül minden olyan eszközbeszerzés, amely kizárólag abból a célból valósul meg, hogy a beszerző az eszköz piaci értékének növekedése, azaz az eszköz beszerzési áránál magasabb áron való értékesíthetősége céljából vásárolja meg. Nem minősül pénzügyi tranzakciónak az olyan eszközbeszerzés, ahol az eszköz a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja, a vállalkozási tevékenység hozzáadott értéket hoz létre, illetve nem változatlan formában kerül továbbértékesítésre. Ezzel szemben a kiskereskedelmi tevékenység támogatható, amely fogalma szerint üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is.
Mivel a kizárólag pénzügyi tranzakciót megvalósító műveletek nem valósítanak meg vállalkozásfejlesztést, nem hoznak létre hozzáadott értéket, ezért azok ellentétesek a Hitelprogram célkitűzéseivel, illetve az Európai Regionális és Fejlesztési Alap felhasználásának kereteit kijelölő magyar és európai uniós jogszabályokkal.
Kölcsön felhasználása
1) Projektek megvalósítási helye
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Közép-Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg.
A megvalósítási helyszínnek a kölcsönkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, valamint a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik.
Hardver vagy szoftver beszerzése esetén a Végső Kedvezményezett székhelye, telephelye(i) vagy fióktelepe(i) közül az minősül megvalósítási helyszínnek, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
2) Támogatható tevékenységek
A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:
A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: vállalkozásindításához és vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés, valamint a vállalkozásindításhoz és -fejlesztéshez kapcsolódó 3 (három) havi munkabér, illetve annak adó- és járulékvonzatai a kölcsönkérelem benyújtása napján érvényes 8 (nyolc) órás minimálbér összegét figyelembe véve, maximum 5 (öt) fő vonatkozásában. A Kölcsönigénylő nyilatkozata szükséges, hogy más állami támogatást az érintett személyi jellegű költségek finanszírozására nem használ, a költségeket más támogatási szerződés keretében nem számolja el.
B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében: vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.
3) Elszámolható költségek köre
A beruházás költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá 
8 tartozó Végső Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat, az Szja. tv. hatálya alá tartozó Végső Kedvezményezettek esetében az Szja. tv. 3. § 54. pontjában meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet) 5. mellékletét képező útmutató tartalmazza.
A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.
A támogatható tevékenységek keretében elszámolható költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
a) 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás
b) 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;
c) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;
d) 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés, kizárólag a lent felsorolt feltételek igazolt teljesítése esetén;
e) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése - önállóan nem, csak az a)-d) pont szerinti valamely beruházási tevékenységgel együtt támogatható;
f) 3.5.4.1.1-3.5.4.8 pontjainak megfelelő bruttó munkabér, személyi jellegű egyéb kifizetések
(bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria), foglalkoztatást terhelő adók, bérjárulékok;
g) 5.2.3.6. pontja alapján az a)-d) pont szerinti valamely beruházási tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költsége. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 35%-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a visszaigényelhető (levonható) áfa nem finanszírozható.
Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:
- A Kölcsönigénylő igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 (három) évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a kölcsönkérelem benyújtását megelőző harmadik év).
- Adott eszközt nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.
- Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).
- Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.
- A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-ben. foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az igazolás megléte szerződéskötési feltétel).
- A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.
- A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napra vagy azt követő időpontra esik.
- Használt gépjármű vásárlás esetén a Kölcsön maximális összege az EUROTAX érték maximum 80%-a.
Járművásárlás az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható, figyelembe véve a jelen Termékleírás B/2. 2. pontjában foglaltakat:
- Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetén 1 (egy) db haszongépjármű vásárlás abban az esetben lehetséges, amennyiben a gépjármű a 8704 vámtarifaszám alá tartozik, és a megvásárolandó haszongépjármű az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
A) Zárt karosszériás kivitel esetén:
= a vezetőfülkét gyárilag elválasztották a rakodótértől,
= a vezetőfülkében legfeljebb három személy szállítható,
= a zárt rakodótér hátsó- vagy oldalajtó nyitású, oldalán vagy hátsó részén ablakokkal felszerelt is lehet,
=a rakodótérben nincs gyárilag kialakítva ülésrögzítési lehetőség, vagy azokat megszüntették, illetve tartósan használhatatlanná tették.
B) platós kivitelű jármű esetén (önálló vezetőfülkével ellátott és platóval rendelkező járművet jelent)
Minden, az eredeti gyári rakodótérben elvégzett módosítás, átalakítás (pl.: a szállítható személyek számának megnövelése, az üléssor(ok), biztonsági öv(ek) utólagos beépítése, az utasok védelmét szolgáló gyári térelválasztó elem eltávolítása) esetén a gépjármű azonnal elveszíti a haszongépjárműként történő besorolását.
- Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetén 1 (egy) db haszongépjármű vásárlás abban az esetben lehetséges, amennyiben a gépjármű a 8704 vámtarifaszám alá tartozik, és a megvásárolandó haszongépjármű az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
A) Zárt karosszériás kivitel esetén:
= a vezetőfülkét gyárilag elválasztották a rakodótértől,
= a vezetőfülkében legfeljebb három személy szállítható,
= a zárt rakodótér hátsó- vagy oldalajtó nyitású, oldalán vagy hátsó részén ablakokkal felszerelt is lehet,
= a rakodótérben nincs gyárilag kialakítva ülésrögzítési lehetőség, vagy azokat megszüntették, illetve tartósan használhatatlanná tették.
B) platós kivitelű jármű esetén (önálló vezetőfülkével ellátott és platóval rendelkező járművet jelent)
Minden, az eredeti gyári rakodótérben elvégzett módosítás, átalakítás (pl.: a szállítható személyek számának megnövelése, az üléssor(ok), biztonsági öv(ek) utólagos beépítése, az utasok védelmét szolgáló gyári térelválasztó elem eltávolítása) esetén a gépjármű azonnal elveszíti a haszongépjárműként történő besorolását.
- Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetén 1 (egy) db M1 járműkategóriába tartozó 1 + 8 (egy + nyolc) fő személy szállítására alkalmas kisbusz vásárlása lehetséges.
A fentieken túl minden egyéb járművásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási rend 4.5 pontja szerint finanszírozható.
4) Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:
A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Költségtípus Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve
Ingatlanvásárlás költségei 10%
5) Nem elszámolható költségek:
A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 6. pontjában a nem elszámolható költségek között felsorolt - egyébként a Számv. tv. szerint a Projekt bekerülési értékébe, illetve az Szja. tv. szerint a beruházási költségbe beletartozó - költségek nem számolhatóak el. Ennek megfelelően a nem elszámolható költségek a következők:
a) visszaigényelhető áfa
b) kamattartozás-kiegyenlítés
c) a hitelkamat
d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek
e) deviza-átváltási jutalék
f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség
g) bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e
h) távmunka, jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható,
i) azon költségek, melyek más támogatás (pl. pályázat, központi költségvetésből megtérített tételek stb.) terhére elszámolásra kerülnek
Kölcsön összege
A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft;
B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Több kérelem benyújtása esetén a kölcsönök együttes összege (fennálló tőketartozás) nem haladhatja meg az A), illetve a B) pontokban meghatározott maximum kölcsönök összegét.
Kölcsön devizaneme
HUF
Saját Forrás
A Kölcsönigénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 5%-át kitevő, regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át kitevő igazolt Saját Forrással kell rendelkeznie.
A Kölcsön kamata, díjak, jutalékok
Kamat 0%/év
Kezelési költség Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.
Szerződésmódosítás díja Nem kerül felszámításra.
Futamidők
Futamidő a) Ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy átalakítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 (tizenöt) év;
b) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 (öt) év;
c) új eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig;
d) használt eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 (öt) év.
A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a leghosszabb maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.
A feltüntetett futamidők a lehetséges Türelmi- és/vagy Rendelkezésre Tartási Időt is tartalmazzák.
Rendelkezésre Tartási Idő A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 (tizenkettő) hónap, ami 6 (hat) hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a Türelmi Idő csökkentésének a terhére történhet).
Türelmi Idő A Rendelkezésre Tartási Idő végétől számított legfeljebb 12 (tizenkettő) hónap, végső lejárata a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24. (huszonnegyedik) hónap utolsó napjára eshet.
Projekt megvalósulásának határideje A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 (huszonnégy) hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 (hat) hónappal meghosszabbítható.
Törlesztés és kamatfizetés ütemezése, előtörlesztés
A törlesztés esedékessége a tárgyhónap 15. (tizenötödik) napja. Az első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 15. (tizenötödik) napján esedékes, amelyben a Türelmi Idő lejárt. Ha a tárgyhó 15. (tizenötödik) napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
Amennyiben a Kölcsönnel finanszírozott Projekt a GINOP-5.1.7-17, a GINOP-5.1.10-18 vagy a GINOP- 5.2.7-18 kódszámú felhívások keretében Vissza Nem Térítendő Támogatásban is részesül(t), a Kölcsön vonatkozásában előtörlesztés/végtörlesztés kizárólag a projektmegvalósítás befejezésének időpontját követően megengedett. Ezekben az esetekben a Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt mind a Kölcsön, mint a Vissza Nem Térítendő Támogatás vonatkozásában fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a (Végső) Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését, valamint kifizetési igénylés részét képező szakmai beszámolóját az Irányító Hatóság (GINOP-5.1.7-17), vagy a Magyar Államkincstár mint továbbadott támogatást nyújtó (GINOP- 5.1.10-18, GINOP-5.2.7-18) jóváhagyta, és a Vissza Nem Térítendő Támogatás, valamint a Kölcsön folyósítása megtörtént.
Az előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig felgyülemlett, a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes tőketörlesztést és egyéb költséget köteles megfizetni.
A Végső Kedvezményezett részéről már előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem vehető újra igénybe.
Hitelkérelmek benyújtása
A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a kölcsönkérelem nem fogadható be.
A kölcsönkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a http://www.mfb.hu és a http://www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.
A Hitelprogram keretében 2021. június 30.-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani.
Igénybevételi lehetőség
A Hitelprogram keretében utoljára 2022. június 20. napon lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.
Indikátorok
Végső kedvezményezetti szinten nem releváns.
Állami Támogatás formája
A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön Állami Támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az Állami Támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak mint az Állami Támogatás Végső Kedvezményezettjének a nyújtott Kölcsön Támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról MFB Zrt. adja ki. A Végső Kedvezményezett minden támogatási formára és forrásra vonatkozóan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amennyiben más támogatott program keretében, illetve más támogatott eszköz révén támogatásban részesül. A Hitelprogram keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján uniós versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:
Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.2.3.6. pontja alapján a Számv. tv.
3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés 255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 6. § 22. pontja alapján a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 100 §-a alapján csekély összegű támogatásként
Valamennyi egyéb támogatható tevékenység esetében 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6. § 22. pontja alapján a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a - Bármely Végső Kedvezményezett esetében: a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 100 §-a alapján csekély összegű támogatásként
vagy
8 Európai Regionális Fejlesztési Alap
9 A GINOP-8 8b) beruházási prioritásra meghatározott, 2023-ig operatív program szinten teljesítendő célérték.
10 A GINOP-8 8b) beruházási prioritásra meghatározott, 2023-ig operatív program szinten teljesítendő célérték.
- Kizárólag a társadalmi vállalkozások esetében: a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 25-29. §-ai alapján regionális beruházási támogatásként
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-881-17-foglalkoztats-sztnzse-cl-hitelprogram-#

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum