Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld Forrás 2021
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
03/02/2021
Érvényes:
03/02/2021
Tárgymutató:
környezet- és természetvédelem civil szervezetek számára
Pályázhat:
környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Zöld Forrás 2021

A ZÖLD FORRÁS 2021. évi pályázati felhívása
a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára
Az Agrárminisztérium, mint Támogató (továbbiakban: AM / Támogató) a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: NKP) céljainak megvalósítása érdekében, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Kormányrendelet IV. fejezetének -az agrárminiszter feladat-és hatáskörét részletező - 7. "Az agrárminiszter feladat-és hatásköre" alcíméhez illeszkedve az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet-és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet-és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.
A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok, határozatok, utasítások alapján készült, amelyek a pályázati eljárás során kötelezően betartandók:
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2019 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról;
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
- a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz-vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III.20.) AM utasítás;
- a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás.

1. A pályázati támogatás célja
A környezet-és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

2. A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget: 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése;
4. a környezetbiztonság javítása.
A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a) élőhelyvédelem;
b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c) tájvédelem;
d) környezet-és természetvédelmi monitorozás;
e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g) környezetvédelmi tanácsadás;
h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i) kiemelt környezet-és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.
Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb három tervezhető!

Támogatás nem igényelhető:
a) parlagfű-mentesítési projektekre;
b) háziállatok ivartalanítására és chipezésére;
A fenti célok megvalósítására tervezetten más fejezeti kezelésű előirányzaton áll rendelkezésre forrás.
c) hulladékgazdálkodásra;
d) klímavédelemre;
A két szakterület nem az agrártárca feladatkörébe tartozik.
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult.
A pályázatban igényelt összeg maximum 30%-a lehet általános működési költség (pl. bérleti díj, könyvelési költség, irodaköltség) és bér-és bérjellegű költség (együttesen), illetve az igényelt összeg maximum 20%-a lehet útiköltség! Az ettől eltérően megadott arányok csak különösen indokolt esetben - amennyiben a projekt csak így valósítható meg - bírálható el.
Eszközbeszerzés költsége csak a feladattal, tevékenységgel arányosan tervezhető és számolható el. Az olyan eszközök költségeit, amelyek más feladathoz is felhasználhatóak, illetve egy éven túl szolgálják az igénylő szervezet céljainak megvalósulását maximum a beszerzési érték 50%-ig lehet betervezni és elszámolni.

3. A pályázók köre
Pályázatot azon környezet-és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:
a) 2019. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal jöttek létre
d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
f) 2019-ben és 2020-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
g) 2019. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapjukon közzétették.
Nem pályázhatnak:
a) közalapítványok,
b) civil társaságok,
c) köztestületek,
d) non-profit gazdasági társaságok,
e) egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
f) pártok,
g) gazdasági társaságok.

4. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, az érvényesen létrejött támogatói okirat alapján támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/5/0 szám alatti "Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat keretösszegéből 70 000 000 forint áll rendelkezésre.
Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 800 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedhet. A 800 000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.
Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül - megváltoztassa.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje, pályázati díj
a) Benyújtandó:
papír alapon, egy példányban:
-a minden oldalon cégszerűen aláírt, számítógépen kitöltött és kinyomtatott pályázati adatlap (word használata javasolt),
és elektronikus adathordozón:
- a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változata és
- az adatlap szerkeszthető word formátumú változata.
Fenti dokumentumokat az alábbi módon és formában (papír alapú és elektronikus adathordozóra feltöltött pályázati anyagot együttesen) kérjük benyújtani.
Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve: "Zöld Forrás 2021 pályázat"
A könyvelt (tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:
Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. március 2. (postabélyegző kelte)
b) Pályázati díj
A pályázat benyújtása díjmentes.

7. A pályázat formai és tartalmi követelményei
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati adatlap, valamint a pályázat egyéb mellékleteinek szerkezete és tartalma nem változtatható. A formanyomtatványokban eszközölt bármilyen módosítás a pályázat elutasítását vonja maga után.
A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok szakmai értékelésre nem bocsáthatóak.
Az AM legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. napig - elektronikus levélben - tájékoztatja a Pályázót arról, hogy a pályázatának érdemi elbírálása megkezdődött, vagy pályázata érdemi viszgálat nélkül elutasításra kerül. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén a tájékoztatónak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
A befogadott pályázatok benyújtójának nevét és a pályázatok címét az AM a hivatalos honlapján a benyújtási határidőt követő 15 napon belül közzéteszi.
Formai szempontból kizáró okok:
a) hibásan, kézírással, illetve bármely elemét tekintve hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat;
b) a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozóra feltöltött Adatlap tartalmának eltérése;
c) a pályázathoz csatolt nyilatkozat nem teljes körű, vagy azokat a pályázó visszavonja;
d) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás;
e) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 3 000 000 forintot, vagy nem éri el a 800 000 forintot;
f) a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal (illetve az NKP-ban foglaltakkal) nincs összhangban;
g) a Pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
h) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;
i) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
j) a Pályázó az AM által nyújtott bármely korábbi költségvetési támogatással nem számolt el, illetve a támogatás jogosulatlan igénybevétele került megállapításra (kivétel 2019., 2020. évi támogatás).
Tartalmi értékelés
Az értékelés során meghatározó, kiemelt jelentőséggel bíró szempontok:
a) A projekt fontossága, (társadalmi) hasznossága, hatékonysága, hatóköre, folytonossága.
b) A tervezett program megvalósíthatósága, kidolgozottsága.
c) A projekt költségeinek realitása, költségtervének részletessége.
d) A pályázó szervezet működőképessége, szakmai hitelessége, múltja.
e) Pályázó által végzett önálló szakmai munka (más környezet és természetvédelmi civil szervezet bevonása maximum a támogatás összegének 10%-ig elfogadható).

8. Pályázati döntés
Bírálatra csak formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidőtől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az agrárminiszter írásban hozza meg. A minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában a tárca szakmai véleményét és a környezet- és természetvédő civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.
A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartaléklista), elutasítás, kizárás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is megítélhető (minimum 800 000 forint), ebben az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása.
A Pályázót a Támogató döntéséről, illetve a támogatás igénybevételének feltételeiről, elutasítás esetén annak indokairól, a döntéshozataltól számított 15 napon belül az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya (a továbbiakban: PTKF) elektronikus úton tájékoztatja, illetőleg a pályázat eredménye a döntés meghozatalától számított 5 napon belül az AM honlapján közzétételre kerül (https://kormany.hu/agrarminiszterium).

9. Kifogás
A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.
Pályázónak az Ávr. 102/D §-a biztosítja a kifogás benyújtásának lehetőségét.
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatait,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) -(7) bekezdései, valamint a 3/2020. (IV. 10.) AM utasításban foglaltak alapján történik.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

10. Támogatói okirat és módosítás
A nyertes Pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül az AM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya elektronikus úton értesíti a támogatói okirat létrejöttének feltételeiről a pályázati adatlapon megjelölt kapcsolattartói elektronikus címen.
A támogatásra irányuló jogviszony a támogatói okirat Pályázó általi, igazolt átvétel időpontjában keletkezik. Az ezt megelőzően megkezdett projekt megvalósításából eredő kockázatok a Pályázót terhelik.
A támogatói okirat módosítása legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb a befejezési határidőt megelőző 30. napig az AM-hez beérkező módosítási kérelem alapján lehetséges.
A támogatás eredeti célja nem módosítható.
Amennyiben a költségterv módosítása szükséges, de a módosítás a Támogatói okiratnak a költségterven kívüli egyéb részeit nem érinti, úgy a Támogatói okirat módosítására nem kerül sor. Ebben az esetben az új módosított költségterv az AM arra vonatkozó elfogadó nyilatkozatával lép érvénybe.
Ha a költségtervben szereplő egyes költségvetési sorokhoz tartozó támogatási összegek közötti eltérés a + 20%-ot, vagy az 5 000 000 Ft-ot nem haladja meg, a Támogatói okirat módosítására nem kerül sor, azonban a Beszámolóban az eltérést megfelelően indokolni szükséges. Abban az esetben, ha + 20%-nál nem nagyobb mértékű eltérés összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot, vagy az eltérés mértéke meghaladja a + 20%-ot, a költségterv módosítása szükséges és az erre vonatkozó módosítási kérelmet a támogatott feladat megvalósítási határidejének lejárta előtt legalább 30 nappal történő beérkezéssel kell megküldeni. Amennyiben a költségvetésen belüli átcsoportosítással új költségvetési tétel kerül be a költségtervbe, szintén a költségterv módosítása szükséges, amelyre az előbbiek szerinti eljárásrend vonatkozik.

11. A támogatás kifizetése
A támogatás kifizetésének feltétele a támogatói okiratban rögzítettek elfogadása. A támogatás folyósítása a támogatói okirat közlésétől (kézbesítésétől) számított 30 napon belül történik.

12. A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, el nem számolható költségek
a) Az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra és a támogatói okirat átvételével elfogadott (módosított), a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
b) a támogató okiratban rögzített időszakban, de legkorábban a pályázat benyújtási határidejét követő naptól, tehát 2021. március 1. legkésőbb 2022. május 31-ig felmerülő és legkésőbb a beszámoló benyújtási határidejéig pénzügyileg teljesített költségekre használható fel. A legkésőbbi kifizetés dátuma a támogatói okiratban foglalt projektbefejezési határidőt követő 30. nap;
c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a Pályázó szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
d) a 200 000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg és külön dokumentumben szerkesztett, a megrendelő és a szolgáltató által aláírt teljesítésigazolással igazolandó;
e) nettó 1 000 000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás alapján történhet;
f) nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a Pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra (lásd bővebben: 2/2019. (III. 20.) AM utasítás);
g) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert Zöld Forrás támogatás nem tekinthető saját forrásként.
Az elszámolható és nem elszámolható költségek körét részletesen a 2/2019. (III. 20.) AM utasítás Függeléke szerinti Általános tájékoztató tartalmazza.

13. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése
13.1. A pályázó az elnyert támogatási összeg szerződésszerű felhasználásáról a felhasználási határidőt követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. június 30-ig köteles a támogatói okirat mellékletét képező nyomtatvány alapján szöveges beszámolót, valamint számlaösszesítőt megküldeni az AM (támogatói okiratban megjelölt) kapcsolattartó részére. A beszámoló összeállításának szabályait tartalmazó Általános Tájékoztató a támogatói okirat pályázó részére történő postázásával egyidejűleg elektronikusan kerül megküldésre a pályázó e-mailcímére
13.2. A Beszámolóval kapcsolatban esetlegesen szükséges szakmai és pénzügyi szempontú hiánypótlásra egyszeri alkalommal és maximum 15 napos teljesítési határidőt biztosít a Támogató (az Ávr. 100. § (3) bekezdését is figyelembe véve).
13.3. Amennyiben a Pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott valamely kötelezettségének, a miniszter a Pályázót legfeljebb 5 évre kizárja az Agrárminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak támogatási rendszeréből.
13.4. A Pályázónak és a megvalósításban közreműködő partnereinek a támogatás elnyerésével ellenőrzés-tűrési kötelezettsége keletkezik. Az Ávr. 101. §-a szerint a Támogató és a Pályázó a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a Pályázó beszámolójának Támogató általi jóváhagyásától számított tíz évig megőrizni.
A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél visszavonásához való hozzájárulásról a PTKF levélben értesíti a Pályázót.

14. Biztosíték
A Pályázó köteles a támogatói okirat kiadása feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára az Agrárminisztérium javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban.

15. A nyilvánosság biztosítása
15.1. A Pályázónak biztosítania kell, hogy minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó papíralapú és elektronikus dokumentumon, kiadványon, és a PR vagy információs anyagon, honlapokon tájékoztatást adjon arról - alapvetően a címlapon -, hogy a program az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg, illetve egyértelmű jelzést kell feltüntetniük a fent említett dokumentumokon és információközlő eszközökön az Agrárminisztérium Zöld Forrás program megnevezésével és az AM logójával.
15.2. A program megvalósítása során, a Zöld Forrás támogatásával készült kiadványokból legalább 5 példányt - legkésőbb a beszámolóval egyidejűleg - a Pályázó köteles megküldeni a Támogató részére.

16. Adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés
16.1. Az Áht. 56/B. § alapján a Kincstár a költségvetési támogatásokról monitoringrendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoringrendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
16.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az AM adatbázisába bekerüljenek.
16.3. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

17. Kapcsolattartás
A nem működő, hibásan megadott, nem ellenőrzött e-mailcímre érkező értesítések elmulasztásából esetlegesen fakadó hátrányok miatt az AM felelősséget nem vállal, továbbá az elektronikus értesítekben megadott határidők eredménytelen eltelte jogvesztő hatályú.
A pályázati felhívással kapcsolatban a PTKF, illetve kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a támogatói okirat elkészítésével, illetve az elszámolással kapcsolatosan.
Agrárminisztérium, Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Telefonszámok: +36 1/896-7625, +36 1/795-8078, +36 1/795-3835
Személyes konzultáció: Agrárminisztérium Ügyfélszolgálati Iroda (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9. földszint) hétfői napokon 9:00-12:00 óra között, valamint csütörtöki napokon 13:00-16:00 óra között, előzetesen egyeztetett időpontban.
https://kormany.hu/dokumentumtar/2021-evi-zold-forras-palyazati-felhivas

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum